Новини

# От архива: Не биха имали компенсация щетите за страната, ако ГКПП не е при Кушла!

понеделник, 26 септември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Казва докторът на географските науки проф. Деведжиев в писмо до нашия вестник…

 

 

В писмо до редакцията, известният с про учванията си за бъдещия трансграничен коридор от Дунав до Бяло море през Кушла - професор Марин Деведжиев, предлага фор­мирането на обществен комитет с представители от Златоград, Неделино, Кирково, Джебел и Момчилград, който да обмисли и състави програма за постоянни действия: комитет, кой­то да действа аргументирано и дип­ломатично в полза на единствения възможен и в унисон с националните интереси проект за преход на бълга­ро-гръцката граница - този по доли­ната на реката през с. Кушла.

 

„Предлагам с г-н Деспотов да споделите и обсъдите колективния отпор на тези, които от незнания или от липсата на мъжество, изоставят проект, от реализирането на кой­то зависи бъдещето на България, и на тази основа - на златоградския край” - пише в писмото си проф. Деведжиев.

Според него мест­ната общественост трябва да осъзнае отговорностите си пред бъдещите поколения и да реагира адекватно, в синхрон с власти­те.

Приятелят на Златоград не скрива мнението си, че в момента нашият край се нуждае от защита пред напора на некомпетентността и личните сметки и го нарича красивия и съдбоносен за България златоградски край!”

„Дълбоко съчувствам за бедата, коя­то сполетя Златоградско наскоро, но съм длъжен да кажа, че тази рана ще се излекува рано или късно. Но ако гранич­ният контролно-пропускателен пункт не бъде при Кушла, загубата ще е некомпенсируема.

Именно това налага бързи и последователни колективни действия” - завършва писмото си до редакцията професор Марин Деведжиев.

 

(Бр. 2/1997 г. на „Златоградски вестник”)