Новини

Проблемът: Общинарите закриха „техникума” в Златоград

понеделник, 26 септември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Към края на месец април 2016 ОбС прие решение, с което предлага на министъра на образованието и науката ПГ „Христо Ботев”, по-известно като „техникума”, да бъде закрито. Причината: ниска раждаемост и засилена миграция на населението - „налице  е трайна тенденция към намаляване броя на учениците и осъществяване на учебен процес в маломерни  паралелки”.

 

Така през последните пет учебни години броят на учениците и паралелките в ПГ „Христо Ботев” е намалявал както следва: учебна 2011/12 – 104 ученика, 2012/13 – 96, 2013/14 – 81, 2014/15 – 95. Броят на учениците в редовна форма на обучение намалява от 82 ученици през учебната 2011/2012 г., на 50 ученици в четирите паралелки, които са маломерни, тъй като са с брой под минималния  - 18, през учебната 2015/2016.

Това решение е съпроводено с внасяне на „Общинска програма за оптимизиране на училищната мрежа в общината”, чиято цел е да намали броя на маломерните паралелки в училищата и освен закриване на техникума, „…съхраняване и развитие на традициите в професионалното образование и обучение в общината”. Което ще рече, евентуално насочените към другата гимназия ученици, да се обособят в един професионално насочен профил на обучение.

За реализиране програмата по прехвърлянето на учениците, се предвиждат 15 хил. лв. за покриване неразплатени разходи на закриваното училище, още 115 хил. лв. – „боядисване на стени и тавани в класни стаи, кабинети, полагане на нови подови настилки, ремонт на коридори в сградата на приемащото училище”, разходи за закупуване и преместване на съоръжения и оборудване -2500 лв., комуникационни разходи -  2500 лв. (Коментар по темата – на стр. 2)

 

(Бр. 12/2016 на „Златоградски вестник”)