Новини

Съветниците гласуваха вече изхарчените от кмета пари

сряда, 21 септември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Годишният размер на капиталови разходи на общината за т. г. е 2 118 308 лв., от които усвоени за първото тримесечие са 1 025 749 лв. Собствените средства, вкл. приходи от продажби, са 104 759 лв.

92 442 лв. са средствата от Европейския съюз, 828 548 лв. - средства от „Други” източници.

 

Оказа се, че парите от пера „Собствени приходи” и „Други”, заложени за гласуване от общинарите на заседанието през юни, са всъщност само „за сведение”. Защото са отдавна изхарчени по стари дългове. Такива са реконструкция, ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в сградите на ОУ „Васил Левски”-Златоград, СОУ „Св. цар Борис І”-с.Старцево и ОУ „Св. св. Кирил и Методий”-с.Долен – за разплащане на СМР за минал период; реконструкция на котелно и отоплителна система в сградата на  общинската администрация в Златоград – разплатени разходи за проектиране ; реконструкция на котелно и отоплителна система в сградата на  на ОУ „В.Левски"-Златоград- разплатени разходи за проектиране, както и реконструкция на котелно и отоплителна система в сградата на  на СОУ „Антим І-ви"-Златоград.

Както и със средствата от Европейския съюз, в размер на  92 442 лв., изразходвани за реконструкция и доизграждане на водопроводни мрежи на с.Ерма река и с.Аламовци – 84 942 лв.; реконструкция и рехабилитация на общински път Неделино-Старцево (Пресока-мах.Читакови колиби) – 7500 лв.

Средства по договор с ПУДООС в размер на 649 908 лв., са  за обект „Водоземно съоръжение и конструкция на надземна част на геотермален водоизточник - сондаж" в с. Ерма река – окончателно разплащане за СМР.

Други по-важни плащания: Модернизация на улично осветление  в Златоград - 70255 лв.; Реконструкция на ул. „България”, включително изграждане на кръгово кръстовище и паркинг в Златоград” – 85 131 лв.

 

(Бр. 12/2016 на „Златоградски вестник”)