Новини

Министър Лукарски: В инвестиционната политика Цел 1 е Програма „Родопи”

сряда, 14 септември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

В деня за парламентарен контрол народният представител от Смолянския избирателен район Дора Янкова зададе към министъра на икономиката Божидар Лукарски актуален въпрос, отнасящ се до инвестиционната програма на правителството в Родопите, пограничните планински и полупланински слабо развити райони на страната.

 

- По тази европейска програма вече се раздават пари и хората са в очакване, - каза Янкова. – Но в отделните сектори от нея  е необходима голяма подготовка по отношение на законодателните инициативи. Частта за програма „Родопи” се отнася до моя избирателен район, където е видно, че има силни регионални неравенства, няма атрактивни инвестиционни полета, а оборудването в стопанските и икономически сектори е остаряло, пазарите са свити, слаба е и научно-изследователската и развойна дейност. И като резултат – ниски и неосигурени доходи, висока безработица, висок риск от бедност. За да се избегнат тези заплахи е необходимо в тази програма да се даде роля на министерството на икономиката, така както такава е дадена на Министерството на регионалното развитие. Затова очаквам от вас отговор на въпроса какво прави в това отношение ръководеното от вас министерство в тези направления.

 

Божидар ЛУКАРСКИ:

- Основната цел на целенасочената инвестиционна програма, е преодоляване на икономическата изостаналост, привличането на инвестиции, повишаването на заетостта. Чрез синергия на различните програми и  инструменти, се очаква да се постигнат дългосрочни резултати - както по преодоляване на вътрешно-регионалните различия, така и за създаване на условия за ускорен растеж на регионите.

Предвидените в програмата мерки изискват значителен финансов ресурс, като част от тях ще се финансират от държавния бюджет, взети са предвид възможностите за финансиране по различните оперативни програми, както и привличане на частни инвестиции. Поради съгласуване на финансовите параметри, все още програмата не е одобрена от МС. Стратегическа Цел 1 на инвестиционната програма „Родопи – стимилуране на икономиката”, предвижда нови инвестиции за изграждане на индустриални, технологични и логистични паркове за пазарна инфраструктура, за мрежа от преработвателни предприятия и за подобряване на информираността за установените на територията преференции за бизнес. Постигането на тази стратегическа цел изисква взаимодействието на централната администрация, местните власти и бизнеса.

Министерството на икономиката има активна роля в диалога с бизнеса по места, промотират се активно възможности за инвестиции на общинско ниво. Една от целите на провежданата икономическа политика е намаляването на регионалните диспропорции в социално-икономическото развитие. Министерството участваше активно при подготвянето на новите оперативни програми за регионално развитие и развитие на човешките ресурси за периода 2016-2020, като предложи проучването на специални инструменти в това направление – изграждането на индустриални зони, предоставящи инфраструктура за потенциалните инвеститори по ОП „Региони в растеж”, и възможности за обучение на новоназначени служители и изпълнение на инвестиционни проекти по програма „Развитие на човешките ресурси”.

Така мерките, финансирани от ЕС, допълват инвестиционните стимули, финансирани от държавния бюджет. Възможности за подкрепа на инициативите, включени в програма „Родопи”, има по ОП „Иновации и конкурентоспособност`2014-2020”.

В споразумението за партньорство на Р България, като елемент на интегрирания подход за териториално развитие се предвижда адресиране специфичните нужди на географските области, най-засегнати от бедността, или на целевите групи с най-висок риск от дискриминация и социално изключване.

В съответствие със споразумението за партньорство, приносът на ОП „Иновации и конкурентоспособност”, с адресирани изведените проблеми с целенасочени програми за Родопите, е косвен:

. Чрез подкрепа за създаване на нови предприятия и развитие на съществуващи, които ще осигурят устойчиви работни места за лица, включително неактивни и дълготрайно безработни;

. Изпълнението на мерки, които водят до повишаване доходите на лица и подобряване на качеството им на живот;

. Прилагане на принципа за равните възможности при избора на операции, насърчаване на равните възможности за всички, включително възможностите за достъп на хора с увреждания и спазване на принципа за достъпност - принос за изпълнението на интегрираните стратегии за местно развитие, водена от общността за местно развитие;

. Съгласно споразумението за партньорство, определена е и оперативната програма за иновации - с до 5% от бюджета си за многофондово финасиране, водена от общността „Местно развитие”.

Допълнение за постигане на Цел 1 допринасят и възможностите за стимулиране на инвестиционната активност по Закона за насърчаване на инвестициите. Една от целите на закона е интегрираното противодействие на негативните тенденции в инвестиционната активност и заетостта, като се прилага диференциран подход на приоритетно насърчаване на инвестициите в икономически необлагодетелстваните райони. Целенасочената инвестиционна програма ще бъде одобрена с кратък срок за изпълнение и осъществяването на предвидените в нея комплексни мерки ще доведе до увеличаване на инвестиционната активност и подобряване социално-икономическата среда за жителите на тези региони и по-специално на Родопите.

 

Дора ЯНКОВА:  Това, което споделихте, безспорно е разписано в програмата.

В стратегическа Цел 1 обаче има записани още важни неща, които хората очакват и ми се иска те да не останат излъгани. Записано е, че ще има пакет преференции за бизнеса, по повод формиране на атрактивно икономическо пространство. И там се препоръчват преференциални данъчни ставки за местния бизнес в първичния и вторичния сектор. Очакват се и субсидии за лихвите по инвестиционните кредити (50%). Очаква се целеви инвестиционен фонд и сигурно там вие трябва да застанете в центъра - за безлихвени кредити на малки и средни предприятия. Целият пакет би дал на бизнеса и новите работодатели едно раздвижване на икономическото пространство в Родопите.

 

(Бр. 11/2016 на „Златоградски вестник”)