Новини

#отархива Документи: В полет за свобода и напредък

понеделник, 29 август 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

* Слово на цар Борис III при пренасянето на Свещения огън до новоосвободените краища на отечеството

 

„С благоговение приемам Свещения огън, запален в старопрестолния наш Преслав и с благоговение го предавам на вас - младите българи.

Да го разнесете по всички краища на новоосвободените българс­ки земи. Неговият пламък, све­тил и през вековете в Прес­лав, Търново и светата Рилс­ка обител, нека в Деня на све­тите братя Кирил и Методий се отрази с нов блясък във во­дите на Дунава, Вардара и Ни­шава, на Охридското езеро и Бялото море.

Нека този огън - символ на духовното единство на цело­купния български народ, да осветли душите, да стопли сър­цата и да обедини около божес­твения си пламък всички бъл­гари в името на нашите скъпи завети и светини, вековни копнежи и съкровени идеали.

Тази божествена искра, която през хилядолетието на наша­та история всред величие и слава, в борби и покруси нико­га не загасна, създаде и кали несломимия български дух и не­говия безстрашен полет към свобода и напредък.

Нека този божествен огън отново осве­ти и огрее цялата наша сво­бодна свещена земя, нека възпламени душите и сърцата, за да изградим тази земя благо­денстваща и мощна.

Да живее и пребъде свобод­на и обединена България!”

20 май 1941 г.

 

„...Не им отстъпих в нищо и си развързах ръцете след страхотна борба.

Осемнай­сета година няма да се повтори. Хитлер побесня, когато му отказах за Русия. Крещя като луд, той се нахвърли върху мен и България с цял порой обвинения, нападки и закани. Ужас беше, но не му отстъпих в нищо.

Той смяташе да ме сплаши, вместо това спокойно му изложих положението ни.

Казах си, каквото имах да му кажа, ясно и недвусмислено - че съм решил ние да тръгнем по свои собствени пътища. Сега съм с развързани ръце. Спасих ви, даже аз да заплатя за това с живота си!”

(15 август 1943 г.,

след разговорите

с Хитлер в Берлин)

(Бр. 6/1999 г. на „Златоградски вестник”)