Новини

#отархива Сърбите вече се питат дали Слобо е нормален

вторник, 23 август 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Проф. Георги БАКАЛОВ

 

На Балканите са минали три империи - Римска, Визан­тийска и Османска.

Вся­ка от тях е оставила трайни следи върху местното населе­ние. Когато се говори за сто­годишната война между Англия и франция, например, се знае, че това е война между еднакви в културно отноше­ние страни и общности.

 

А тук при нас става сблъсък на кул­тури, на цивилизации и на об­щности с различна историчес­ка съдба, което води до нат­рупване на противоречия. Те в крайна сметка пораждат конфликтите. Никъде в Евро­па няма такава концентрация на различни вероизповедания, на езици и култури. А Балка­ните заемат една територия, приблизително колкото Фран­ция.

Интересни са взаимоотно­шенията между сърби и бъл­гари от Възраждането насам. Българите са участвали по един или друг начин в освобо­дителните борби на сърбите, помагали са им по най-пряк на­чин. Дори Любен Каравелов е в основата на националното възраждане на Сърбия.

От сръбска страна обаче няма ни­то един подобен акт. По-къс­но те сърбизираха Македония, влезнаха в една българска те­ритория и 70 години налагаха безапелационно сръбска кул­тура и манталитет. И днес, когато се посяга на идентич­ността на Македония, една част от обществото ни, ме­ко казано, изпада в голяма сърбофилия. Европа даде доста­тъчно време да действа дип­ломацията, преди да се стиг­не до ракети и бомби. Да не забравяме, че в Босна загина­ха над 250 хиляди души, после­дицата от кланетата в Сребреница и Вуковар, безпричин­ната война в Словения.

Това грубо погазване на правата на големи групи хора се посреща­ше първоначално със студени­на и резервираност от Евро­па. Тъкмо заплахите на НАТО, че ще последват удари в Бос­на, накараха Милошевич да спре агресията и да се стиг­не до Дейтън.

Целта на Мило­шевич сега е дестабилизация на региона, създаването на етнически чиста държава. Колкото повече се проточва войната, се приближаваме към подобна опасност. И затова няма друга алтернатива: уда­рите трябва да са категорич­ни и силни, за да бъде спрян Милошевич, който се бои от връщането на косоварите. За­щото няма да може да обясни на сърбите защо платиха та­зи цена.

Мисля, че все повече сърби се питат дали този чо­век е нормален.

(Бр. 10/1999 г. на „Златоградски вестник”)