Новини

#отархива Български страници. Захарий СТОЯНОВ: „Ние съветваме младежта да се пази от тия болни хора!”

понеделник, 22 август 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

„... Между селското население и водителите на различни партии в България, средна инстанция са най-събудените и честни синове на България, наречени младежи, интелигенция и пр.

Те са най-жизненият фактор, те са, които величаят и въздигат водителите, министрите и пр., те са и които ги събарят, щом тия последните ударят през кривия път.

Тая сила, без която всеки народ е мъртво блато, дава тон и направление на обществените въпроси и течения. Ако да не би била тя, ако да се оставаше да бъдат решавани многото въпроси от безинтересующата се маса, то Бъл­гария щеше да бъде днес още под гръцкото духовно иго...

Ето защо едно време турците наричаха българската интелигенция „чапкъни”, ето защо руската царска преса ги кълне и титуля­ра „подлая и испорченная ин­телигенция”, ето защо ние тряб­ва най-после да се стараеме, щото контингентът на тая интели­генция да бъде по-широк, да се трудим да развием по-голям политически дух между населението, необходим за нашето съ­ществувание...

Нашите думи, че за тия хора, социалистите, няма отечество, държава, правителство и пр., се потвърждават най-бляскаво от цитатите на Д. Благоева.

България велика, България царство, България, съединена с всичките български земи и нам що си още, България със силно правителст­во - това според собствените им думи е „глупост”, „невежест во”, идеал на тълпата, защото се усилвала десницата на богопомазаника, на правителството, на казармите и пр.

Казват, че съединението било нужно между два братски народа, продължава нашият гений Д. Благоев. Нали българският и руският на­род са два братски народа? За­що тогава да са разделени…

По-нататък тая креклива жаба се мъчи да докаже, че съединение­то щяло да даде по-голяма власт и сила както на княза, така и на правителството му. Кружокът на Д. Благоева, все от нихилисти и конспиратори, както ще да видят читателите по-долу, е участвал в много мръсни съзаклятия против българските борци за свобода и независимост.

В 58-и брой на „Свобо­да”, в една наша статия обвинихме най-яркия подклададжия Д. Благоев, че той със своята диво­тия по „труда” и с „Демократ”, се обяви против България, поиска да стане кореспондент на в. „Новости”, най-гнусният руски орган против нашето дело.

В друго едно писмо и мадам Белова от Женева, до съпруга й Белов, се говори следующето: „Ние трябваше да се възползуваме от съветите на Вела Благоева, да пуснем в ход това, което пука, т. е. динамита…”

Тоя динамит, няма съмнение, че се е готвел за българските деятели, регенти и др.

Това са те социалистите в България. В България, казваме ние. Защото по другите царства те могат да бъдат и са твърде уместни и полезни за своето отечество.

В нас те са зараза, щом поискат да сеят социализъм на българската неблагоприятна почва. Ние съветваме нашата мла­деж да се пази от тия болни хора, за които отечество не съ­ществува. От българската интелигенция се изисква само едно: да пази тя своята земя от вся­какви чужди доброжелатели, да се стреми към запазване свободата и независимостта на България и да поддържа и насърчава онова правителство и ония деятели, които са доказали вече своя патриотизъм.

А който иска подкладки, освобождение на „труд” и социализъм, нека иде да продава краставици в Ру­сия, Англия, Франция и др. България няма нужда от такива ципори.

(Из „Социализмът в България”)

 

(Бр. 38/1990 г. на „Златоградски вестник”)