Новини

#отархива Български страници. Любен Каравелов: „Тия чисто гръцки принципи са безобразно смешни”

сряда, 17 август 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

„...Даже и най-умерените гръцки вестници дъхат с го­ляма злоба против славянски­те племена и против братс­кото съединение на ония не­щастни христиени, които на­селяват Балканския полуос­тров. А каква е причината? Причината е твърде ясна.

 

Секи вече знае, че на Балкански­ят полуостров само по градо­вете живеят не повече от сто хиляди гърка, които се приготовляват да владеят и които се напинат из синките си жили да върнат своите стари гръцки исторически права, т. е. да възобновят блаженопочившата Византийска империя и да поробят няколко милиона славяни.

Но може ли, кажете ни, каквато и да е им­перия да просъществува без народ?

За това маловажно дело гърците не щат да мис­лят. Тракия и Македония са принадлежали някога си на гър­ците, т. е. на ромеите, или на римляните, а гърците са нас­ледници на сяка усопша душа и на сяка мъртва и неподвиж­на гнилост.

Ние сме уверени, че даже и самите гърци би умрели от смях, ако би чули една заран, че великобританските евреи са изявили желание да осно­ват в Англия еврейско царст­во. Нашите читатели знаят вече в Скопската епархия, ко­ято ромео-гърците и до днес още наричат елинска провин­ция, по думите на самата пра­вителствена комисия, която беше назначена да узнае на коя народност принадлежи на­селението - числото на гър­ците не преминува цифрата сто!

Ако турско правителст­во би било по-добросъвестно и ако да би изпълнило своите обязаности както трябва и по другите епархии, то би се по­лучили същите резултати. Гърците са твърдо уверени, че турското съществуване в Ев­ропа е за тях необходимо до онова време, дорде се не укре­пи гръцката народност в Тра­кия и Македония.

Т. е. дорде панелинската пропаганда не свърши всичките свои предна­чертания. Разбира се, че за благоразумните хора тия чис­то гръцки принципи са безоб­разно смешни...”

(В. „Независимост”, 1873 г.)

 

(Бр. 20/1997 г. на „Златоградски вестник”)