Новини

#отархива Папа Адриан извършил литургия над книгите, „преведени от гръцки на български език…”

сряда, 20 юли 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Ст. н. с. Трендафил КРЪСТАНОВ

 

„С вас, двама светци, Кириле и Методие, се хвали славно град Солун и Мизия, и Панония и Моравската земя!...”

„Отче Кириле преславни, ти се яви учител на целия свят. И те изпрати да учиш запад­ните славяни с български книги!” 

 

Тази част от службата на Св. Кирил отразява реалния факт, че светите братя са създали славянската писме­ност въз основа на своя бъл­гарски език и на този език са превели богослужебните кни­ги. С тези книги те са прос­ветили най-напред български­те славяни - Мизия е визан­тийското название на славя­ните, а след това със същите български книги са тръгнали и сред западните славяни и са стигнали до Рим, където де­лото им е благословено от римския първосвещеник.

Във второто славянско жи­тие не Св. Наум Охридски се съобщава, че папа Адриан извършил литургия над всички­те книги „преведени от гръц­ки на български език”, и казва: „Тези книги са истински...”

Близо два века византийс­ките автори не споменават нищо за живота и делото на солунските братя. Едва в края на XI в. гъркът Теофилакт, „архиепископ Охридски и на ця­ла България”, пише в житие­то на Св. Климент Охридски, че Св. Св. Кирил и Методий са посветили българската земя, като изнамерили азбуката, „която съответства на бъл­гарския език...превели боговдъхновените писания на бъл­гарски език…”

И сърбите, нашите славян­ски съседи, също съзнават, че езикът на първите християн­ски книги е български: „С тебе се хвали цялата сръбска земя, Светителю Кириле, която ти си научил с български книги…”

Наскоро в Баварската библио­тека в Мюнхен Климентина Иванова откри неизвестна служба в чест на Св. Кирил, сръбска редакция от XVII в., в която същото песнопение се повтаря : „Тобою вса сръбска земля хвалит се, стлю Кириле, словесь божественне книги бльгарьскаго езика научиль ecи…”

Вековната традиция на по­чит към родните светци е отразена в Бориловия синодик от XIII-XIV в.: „На Кирила фи­лософа, който просвети бъл­гарския народ, новия друг апостол...вечна памет…”

Хиля­долетната българска тради­ция на почит към светите братя от миналия век е подхваната и от други славянски народи, както и от католи­ческата църква, която ги обя­вява за общокатолически светци, а в наше време и за покровители на Европа.

През XX в. в своя календар ги впи­са и Еладската църква, като за първи път построи храм в тяхна чест в Солун, през 1988 г.

 

(Бр. 10/1996 г. на „Златоградски вестник”)