Новини

#отархива Анализи: Войната беше нужна на Сталин

четвъртък, 12 май 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Виктор СУВОРОВ

 

 

Според Маркс и Ленин, револю­цията възниква в резултат на война.

Войната изостря проти­воречията, разорява стопанство­то, приближава нации и държави до съдбоносната черта.

Сталин е истински марксист-ленинец и по въпросите на войната и мира за­ема принципна позиция: ако социалдемократите отвличат проле­тариата от революцията, значи трябва да им се обяви безпощад­на война.

 

„Първо, непрестанна война на социалдемократизма по всички линии...”

През 1927 г. Ста­лин предвижда идването на власт на фашистите в Германия и смя­та подобно развитие за желател­но. И Сталин подкрепя фашисти­те. Ремле от ПБ на ГКП съвсем открито поддържа устремените към властта германски фашисти.

Ето мнението на Троцки от 1936 г.: „Без Сталин нямаше да има Хитлер, нямаше да има и Гестапо!”

През ноември 1938 г. той каз­ва: „Сталин окончателно развър­за ръцете на Хитлер, както и на противниците му, и подтикна Ев­ропа към война…” В момента, ко­гато Европа въздъхва с облекче­ние и вярва, че няма да има вой­на, Троцки вече знае, че ще бъде скоро и знае кой е виновен за то­ва.

На 21 юни 1939 г. Троцки съоб­щава: „СССР ще се придвижи с цялата си маса към границите на Германия в момента, когато Тре­тият райх бъде въвлечен в борба за ново преразпределение на све­та.”

Сега, след 50 години, се пи­таме как е възможно да знае то­ва?

Но Троцки не го е смятал за тайна. Той е авторът на кому­нистическия преврат, създателят на Червената армия, бивш рулеви на световната революция. Тъкмо той знае какво са комуниз­мът и кой е Сталин. Всички него­ви предсказания са основани на открити съветски публикации и по-конкретно - на заявленията на секретаря на Коминтерна Георги Ди­митров.

В съюз със Зиновиев и Каменев, Сталин отстранява Троцки от властта.

След това в съюз с Бухарин отстранява Зиновиев и Ка­менев. После премахва и Бухарин. Поколението чекисти на Дзержински пък премахва чрез ръце­те на Ягода, а поколението на Ягода и самият Ягода биват пре­махнати с помощта на Ежов.

Ежов и неговото поколение - с ръ­цете на Берия, и т. н. Германски­ят фашизъм за Сталин е инстру­мент. Германският фашизъм е ледоразбивачът на революцията. Той може да започне война, а вой­ната ще доведе до революцията.

За Сталин Хитлер е очистител­ната буря на Европа. Хитлер мо­же да направи онова, което за са­мия Сталин е неудобно.

През 1927 г. Сталин обявява, че Втората световна война е неизбежна, как­то е неизбежно и въвличането на СССР в нея. Но мъдрият Сталин не иска да започва войната и още първия ден да бъде неин участ­ник: „Ние ще влезем, но ще вле­зем последни, за да хвърлим на везните гирата, която да ги нак­лони в наша полза.” Фашизмът е палачът на Европа. Сталин подк­репя палача, но още преди пала­чът да е започнал своята кърва­ва работа, той му е приготвил същата съдба, каквато е и съд­бата на жертвите.

(Бр. 9/1995 г. на „Златоградски вестник”)