Новини

#отархива Интимен дневник. Въпросите: За стоката и жертвата

събота, 23 април 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Уважаема редакция,

Моят въпрос към вас е мал­ко странен. На колко години е нормално да се започне по­лов живот? Много млади хо­ра започват дори от първа­та си среща. Аз съм на 21 го­дини и често губя своите приятели, защото отказвам да спя с тях. Не ги интере­сува приятелството, довери­ето, уважението. Като че си обикновена стока. А как едно момиче ще докаже, че е съг­решило само с един…

Обичам силно, но не мога да си поз­воля повече от целувки. Все­ки иска едно и също.

Да се отдам ли, за да докажа така колко го обичам? А ако заб­ременея или се заразя? Тряб­ва ли да пазя девственост­та си за някой „старомоден”?

Дали бъдещият ми съпруг ще оцени жертвата, направена за него?

Н. К. – Златоград

 

Коментарът:

Само общуването предполага избор

 

Мила Н!

Точни са впечатленията ви за младежкото поведение днес и имате сериозно отно­шение към живота и човеш­ките контакти.

Но защо у вас са се напластили толко­ва страхове и предубежде­ния, колебания и недоверие? Може би те ще ви пречат да живеете по-пълноценно... Те ви водят до мъчително разд­воение между желания и зад­ръжки и до объркване и бе­зизходица. Вярно, че не сте се хвърлили във водовърте­жа, както повечето ви връс­тници, но сте отишли в дру­га крайност - вашите „греш­ни” мисли, чувства и желания не са никакъв грях, а напълно нормални за зряла девойка на 21 години. Вие сте тази, ко­ято ще реши кога, как и с ко­го да „го направи” - преди бра­ка, или в него, със случаен партньор или любим мъж. Вие и само вие ще решите дали да бъдете вярна жена или многопосочна сексуална спор­тистка.

Най-важното е да имате свободата и самочув­ствието да изберете сама. Съобразно темперамента и възпитанието си, според те­лесните и духовните си ка­чества. Възпитаните и доб­ри хора винаги уважават дос­тойните личности, независи­мо от това дали са водили или водят сексуален живот преди брака. Колкото до те­зи, които още от първата вечер поставят условието „легло или раздяла”, не се из­мъчвайте. Те не заслужават вашето разочарование. Ни­кой нормален мъж не би пос­тъпил така. Неизвестното отношение на бъдещия ви съпруг не може да е причина да не се влюбим или да пре­чим да се влюбят в нас. Съг­ласете се - не е нормално да „консервираме” младостта си. Животът би загубил сла­достта и красотата си. Мо­же ли вечно да се стои в нап­разни копнежи и очаквания?

Само общуването ще ви да­де възможност за по-голям и по-добър избор. Права сте, че има опасности от венеричес­ки заболявания. Всеки може да се съмнява и безпокои, но има и възможност за консул­тация с лекар, което успоко­ява повече от лекарствата. Възможна е и ненавременна бременност, но всяка съвре­менна жена знае поне 5 предпазни мерки за това.

Ако не ви задоволява това отношение към вашите въп­роси, трябва наистина да потърсите компетентна лекар­ска намеса и съвет. Желаем ви късмет! 

(Бр. 19/1996 г. на „Златоградски вестник”)