Новини

Янкова в диалог с министър по проекта за водата от Ерма река

понеделник, 25 януари 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

 

В един от петъчните дни за парламентарен контрол, народният представител Дора Янкова отправи питане към министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, по проблема за изграждане на геотермална отоплителна система на Златоград, в което се казва: „Моля да ме информирате как ръководеното от вас министерство ще подкрепи цялостното изпълнение на проекта „Изграждане на геотермална отоплителна система на Златоград“, който е от изключително важно значение за икономическото и социално развитие на общината. Моля в отговора ви да цитирате предвидените срокове за реализиране на проекта, както и финансовите ресурси”.

 

Поканена да развие питането си от трибуната,

 

Дора Янкова заяви:

 

- Моето питане е от изключително важно значение за стопанското и икономическо развитие на община Златоград, за перспективата на общината като център на балнеологията, на туризма, както и за промяна качеството на живота на живеещите в Златоград. Проектът за тази отоплителна система е възложен през 2008 г. от МРРБ, в рамките на Програма ФАР. След проблемите по нея, през 2009 г. в рамките на държавния бюджет се предвиждат средства и започва изграждането на първия етап от самия проект. Този първи етап е построяването на геотермалната централа в центъра на Златоград и 40 м тръби. През 2009 министър Дянков иска преоразмеряване и препроектиране на самия проект, който се разделя на: - Лот 1, включващ водовземното съоръжение, което сега се изгражда по ПУДООС, всъщност може би е изградено; - Лот 2 – довеждащата инфраструктура от Ерма река до Златоград, което е най-скъпото, около 14 км; - Лот 3 – изградено през 2009 г.; - Лот 4, който представлява разпределителната мрежа до публичните сгради в Златоград, до жилищата на гражданите, за да може да им се облекчи животът.

Те имат едно безценно богатство – топла вода с температура 92-93 градуса. И до туристическите обекти, в това число и до медицинските обекти, тъй като водата има и други характеристики – тя е лековита. Самата местна общност е много мотивирана около това, че може да се промени качеството на живота, да се намали безработицата. Заедно със сегашния колорит, като етнографски център, и с много дейности, свързани с представянето на Златоград, като едно от най-хубавите градчета в Родопския регион и в моя избирателен район, хората свързват перспективата си именно с тази геотермална отоплителна система. Затова, госпожо Министър, моля да ме информирате: как ръководеното от вас Министерство ще подкрепи цялостното изпълнение на проекта. И ако може - в отговора си да конкретизирате срокове, ресурси и партньорство с общината.

 

Отговор на министър

Ивелина Василева:

  - Развитието на проекта „Геотермална отоплителна система на Златоград” се основава на хидротермалния ресурс на находището – минерална вода в с. Ерма река, която е публична общинска собственост. През 2005 г. е приключил разработен проект по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Гърция - „Интегрирано използване на термоминералните води, акумулирани в геотермална система Ерма река – Илиджа”. Министерството на околната среда и водите е бенефициент по този проект и на всички етапи е подпомагало разработването му. Цялостният проект за топлофициране на Златоград, е на посочената от община Златоград обща стойност над 18 млн. лв. и включва четири подобекта: водовземно съоръжение, тръбопровод с дължина 13 500 м, геотермална централа и градска топлопреносна мрежа. Строителството на обекта е започнало въз основа на договор, сключен между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и „Минстрой холдинг” АД-София, като до края на 2008 г. проектът се е реализирал по Програма ФАР-„Трансгранично сътрудничество”. На 18 юни 2012 г. в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда е постъпило заявление за финансиране на проект „Изграждане на геотермална отоплителна система на Златоград”, подобект „Водовземно съоръжение и конструкция за надземната част на геотермален водоизточник”, за сума в размер на близо 4 млн. лв. Заявлението е внесено на заседание в резултат на обсъждането от Управителния съвет, с мотива, че се касае за реализиране на енергоспестяващ проект. В обхвата на приоритетната за периода 2009-2013 г. област на енергийната ефективност чрез използване на геотермален източник за отопление на административни, социални и здравни заведения на територията на Златоград, както и че е съфинансиран по европейска програма, е взето решение да бъде отпусната безвъзмездна помощ в размер до 3 млн. 990 хил. лв. за изграждане на проучвателен сондаж с дълбочина 800 м – това е водовземното съоръжение и надземната конструкция на геотермалния водоизточник в село Ерма река. В изпълнение на това решение са сключени два договора.

 

На 7 март 2014 г.

е подписан договор

 

между ПУДООС и община Златоград за финансиране на проекта, подобект „Водовземно съоръжение, изпълнение на строително-монтажни работи”. Договорът е на стойност близо 3 млн. лв. и е в процес на изпълнение. Строителната площадка е открита на 14 май 2014 г. и съгласно графика завършването е предвидено за 3 юни 2015 г., но се налага спиране на строителството с Акт образец 10 - на 11 май 2015 г., поради дефект в автономната система за управление на подземната помпа на оборудване, възникнал поради лоши метеорологични условия. Съгласно подписан анекс между ПУДООС и община Златоград се предвижда изпълнението да се удължи с малко повече от два месеца. На този етап в ПУДООС не е представен Акт образец 11 за продължаване на строителството. По договора са отчетени и разплатени близо 2 млн. лв. Вторият договор между ПУДООС и община Златоград е за финансиране на останалата част, която касае провеждане на хидрогеоложки изпитания и изготвяне на доклад за оценка на експлоатационния ресурс на новоизграденото водовземно съоръжение. Този договор е в размер до 74 хил. 400 лв. На 7 юли 2015 г. община Златоград е депозирала в ПУДООС заявление за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за осъществяване на проекта „Изграждане на геотермална отоплителна система на Златоград”, подобект 2 - външен топлопровод от водовземно съоръжение до геотермалната централа в град Златоград, в размер на 18 млн. 670 хил. лв. с ДДС, от които са планирани да бъдат получени през 2015 г. 15 млн. 251 хил. лв. с ДДС, а за 2016 г. - в размер на 3 млн. 419 хил. лв. с ДДС. Както всички знаете, безспорен приоритет на МОСВ е подкрепата на инициативите на общините, които са свързани с оползотворяването на ресурса на геотермална енергия и минералните води, геотермалните води на територията на страната ни.

Безспорно това е проект, който е важен както за общината, така и за икономиката в региона – за развитието на местните икономически дейности, на спатуризма. Разбира се, той отговаря на принципите, които са свързани с осигуряване на енергийна ефективност. Що се отнася до финансирането – провеждани са разговори с общината. Това, което смятаме, че е необходимо да бъде извършено, е детайлен икономически анализ предвид на това, че проектът е приходогенериращ. В този смисъл налични финансови средства могат да бъдат търсени чрез европейско финансиране и по-специално програмите, които осигуряват възможност за ползване на европейски средства и частен ресурс. Това са програмите, които ще бъдат налични чрез фонда на фондовете.

 

ДОРА ЯНКОВА:

- Уважаема госпожо министър, благодаря за отговора. Всъщност има забавяне на изпълнението на първия договор по ПУДООС, за който вие сте разбрали и реално сте подкрепили. Аз ви моля да конкретизирате – във втората молба на общината са близо 18 милиона и половина. ПУДООС ще отдели ли допълнителен ресурс? Тъй като ПУДООС е колективен орган, вие бихте могли да направите анонс. Имате повече членове при вземането на решение. В местната общност и в цялата област вървят хора, които говорят вместо вас. Казват: „Това ще бъде направено, така ще бъде направено”, разпределят финансови ресурси. Аз не бих искала по този начин институционално някой да се разпорежда освен вас и освен колективния орган на ПУДООС. По втория въпрос, вие казахте: „Възможности на Европейския съюз и други финансови инструменти, които са достъпни”. В разговор с кмета на общината и с представители на бизнеса ние дебатирахме, че един път би могло чрез ПУДООС и чрез други средства на държавата да се получи финансов ресурс за разпределителната система до публичните сгради и училища, болници, и други - където не се генерират приходи и печалби. Втория път – подготовката. И изключително важно – с кмета, може би в партньорство с държавата, да се създадат практики да се подготви населението за това, че то ще генерира природен ресурс през общината. То трябва да бъде подготвено. Такова дружество в момента няма. Моля да подкрепите кмета и да го ориентирате в тази дейност. Трето, което е икономически важно – развитието на балнеолечението.

Там би могло да има публично-частно партньорство, но в крайна сметка, тъй като сте ангажирана с това, се обръщам към вас – по тези два въпроса да направите изяснение и да подкрепите кмета, за да бъде по-сериозно ориентиран в това, с което той е зает, защото това е сериозна стопанска инициатива.

 

Министър

ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА:

- Безспорно, както е видно от историята на проекта, министерството подкрепя тези инициативи на общината. Министерството подкрепя всички общини, които имат желание да използват наличния ресурс, било чрез възможностите на общинските находища, които експлоатират, било чрез използването на възможностите, които предоставихме с изменението на Закона за водите и даването на шанс на общините да експлоатират и държавните находища на минерални води. Що се отнася до конкретния проект, той вече е на финалната си фаза от гледна точка на предварителна готовност на общината. Много усилие и труд са положени в годините за това. Безспорно той е подкрепен и от местната общност и няма как да не бъде подкрепен от гражданите и от държавата. По осигуряването на финансовите средства, както и вие отбелязахте, то трябва да бъде отчетено и анализирано от гледна точка на възможностите и критериите за допустимост по различните програми и финансови източници. Що се отнася до ПУДООС, както споменах, внесена е за разглеждане от страна на общината цялостната документация, която в момента е на предварителен контрол. Технически експерти преглеждат документацията. Безвъзмездни и национални средства могат да бъдат ползвани за задоволяване на публични нужди, но що се отнася до по-широко приложение, когато има възможност за генериране на приходи, тогава могат да бъдат използвани и други финансови източници, в това число публично-частно партньорство, европейско финансиране, налично чрез програмите, както беше през предходния програмен период – чрез Фонда „Джесика”. Това е предмет на разговор. Имаме редовни срещи с общината. Предстои и съвместна среща между МОСВ и общината, за да се търси най-удачният вариант за осигуряване подкрепата на този проект.

 

ДОРА ЯНКОВА: - Първо, в проекта, който е на четири модула, модул 1 – водовземното съоръжение, ще бъде финализирано със средства на ПУДООС, а модул 3 – разпределителната централа в Златоград, вече е изградена. Моята настоятелна молба към вас е от името на златоградчани, родопчани и на всички, които искаме икономическо развитие – при разглеждане на молбата подкрепете Златоград да получи по модул 2 задължителен ресурс. Това е най-голямата сума – около 14 милиона, от Златоград до Ерма река.

В четвъртия модул, разпределителния, надявам се, че отново ще подкрепите поне два модула – единият, който е свързан с публичните сгради, а другият – с населението. То няма как да генерира печалба за себе си, защото е разход. Ще остане много малко финансов ресурс, който би могло да се търси допълнително.

Тъй като вие се държите принципно спрямо публичните средства – европейски и национални, е ясно, а може би и златоградчани трябва да разберат какво се получава – в двете правителства с носител на мандата от левицата, ние имахме възможности да подкрепим Златоград. Сега сте на ход вие. Обръщам се сериозно към вас, защото Дянков каза: „Дайте да преоразмерим”. Сега, надявам се, събрахте повече пари, както се манифестира. Дайте ги поне за стопанска икономическа инициатива на общините, дайте ги на Златоград. Те ще бъдат необходими. Една община ще се укрепи социално и икономически, като ще се промени и качеството на живота на хората. На ход е кабинетът „Борисов 2”.

 

(Бр. 23/2015 на „Златоградски вестник")