Новини

#отархива В документи на правителството: некомпетентност и абсурди по жизнено важен за нас въпрос

понеделник, 07 декември 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Ефим УШЕВ

 

 

След подписаните докумен­ти неотдавна от външните министри на България и Гър­ция, където е и проблемът с предстоящото откриване на гранични пунктове, отново се изостриха споровете къде е по-ефективно да бъде отворе­на границата в нашия регион на Родопите - край Смолян, Рудозем или край Златоград.

Кметовете на Смолян, Чепе­ларе и Асеновград дори се раз­бунтуваха и се събраха в Плов­див при кмета Гърневски, за да обсъждат бъдещите си действия.

 

За тази тайна сре­ща ще информираме в следва­щия брой. В днешния - на стр. 3, публикуваме материала на нашия сътрудник Георги Митринов, който проследява в исторически план съществува­лите пътища към Беломорието в свободна додеветосептемврийска България.

Преди това нека напомним основното в подписаните от Пирински и Папуляс документи. В тях се предвиждат три нови трансгранични пътни връзки: първата е от Хаско­во до Александрополис, с гра­ничен контролно-пропускателен пункт в района между Кърджали и Комотини; втора­та е Гоце Делчев-Драма, с граничен пункт при Хаджиди­мово. Срокът за изграждане на двата проекта е до края на 1998 г.

Третият е форму­лиран по най-абсурдния възмо­жен начин: „Златоград-Рудозем-Ксанти, с граничен пункт прохода Маказа. Срок - краят на 1999 г.”

Двамата министри са дали уверение, че сроковете ще бъдат спа­зени, а България ще получи помощ от Европейския съюз за своята част от строежи­те. От свое име и от името на гръцките бизнессреди, Па­пуляс изразил оптимизъм и за още един съвместен проект - нефтопровода Бургас-Александруполис. Гръцкият минис­тър очаквал скоро да бъде подписан двустранният про­токол с Русия.

Гърция отда­ва голямо значение и на трис­транното сътрудничество с България и Румъния, подчер­тал г-н Папуляс. Много важ­ни са транспортните проек­ти, свързани с Европейските коридори 7, 9 и 4. Това са р. Дунав и пътищата, премина­ващи през източната и запад­ната част на българо-румън­ската граница, насочени към Гърция.

Министър Пирински подчертал на пресконферен­цията, че и след спирането на югосанкциите България смята за много важен един втори Дунав мост в западна­та част на границата.

Каролос Папуляс: „Искам да подчертая отново, че ко­ридорите, които се разкри­ват между България и Гър­ция, не са само между тези две страни, а и между Бъл­гария и Европа. Изводът е, че отношенията между Бъл­гария и Гърция излизат на нова основа в контекста на Балканското, Европейското и Черноморското сътрудни­чество.”

Редакцията разполага със запис на съдържанието на до­кумента, изложен на пресконференцията, веднага след под­писването му от двамата външни министри. (Бр. 2/1996 г.)

 

Бр. 18/2015 на „Златоградски вестник”)