Новини

Още веднъж за пенсионирането на миньорите

вторник, 17 ноември 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Отговор по повод питане от Дора Янкова, народен представител от ПГ „БСП лява България“, относно политиката на правителството за пенсиониране на миньорите

В проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, одобрен от Министерския съвет на 20. 05. 2015 г.,  се предлагат промени, водещи до нарастване на приходите в осигурителната система и ограничаване на разходите в нея, което ще доведе до намаляване на нейната зависимост от държавния бюджет. 

Част от промените, водещи до оптимизиране на разходите в осигурителната система, са свързани с въвеждане на по-строги и по-справедливи условия за достъп до пенсии. Предвиждат се промени по отношение на работещите при условията на трета категория труд. Предвиждат се промени и по отношение на условията за пенсиониране на работещите при условията на първа и втора категория труд, с цел да бъдат гарантирани правата на всички лица, работили при вредни и тежки условия на труд, независимо от това кога е положен стажът им – преди 2000 г., когато не съществуваха професионалните пенсионни фондове, или след това. Това беше и основният ни приоритет при разработването на текстовете, регламентиращи тази материя.

Разпоредбата на § 4 от преходните и заключителните разпоредби на КСО, която изчерпва своето действие в края на настоящата година, се включва в основните текстове на КСО (новият чл. 69б от КСО), в сила от 1 януари 2016 г., с оглед недопускане на възможността част от лицата, работили при условията на първа и втора категория труд, сред които са миньорите, да не могат да се възползват от възможността да се пенсионират при по-благоприятни условия. В законопроекта е предвидено, че лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд, могат да се пенсионират по чл. 69б, ако не са придобили право на професионална пенсия по чл. 168 или ако са избрали да променят осигуряването си, като прехвърлят индивидуалните си партиди от професионалния пенсионен фонд, към фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване. И са навършили възраст до 31 декември 2015 г. 47 години и 8 месеца за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете, като имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете.

От 1 януари 2016 г. тази възраст се увеличава всяка календарна година с по 2 месеца за мъжете и с по 4 месеца за жените, до достигане на 55-годишна възраст.

Конкретно за лицата, които работят под земята, има и допълнителни разпоредби.

Според предложението по чл. 69б, ал. 3 от законопроекта, лицата, които до 31 декември 2015 имат 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3 (под земята), могат да се пенсионират преди навършване на възрастта по чл. 68, при условие, че имат сбор от възрастта и осигурителен стаж 90 и 52-годишна възраст за мъжете и 47-годишна възраст за жените. От 1 януари 2016 г. тази възраст се увеличава всяка следваща календарна година с по 4 месеца, до достигане на 55-годишна възраст за мъжете и за жените.

Освен това, ако трудовият договор на лицата, които работят при условията на чл. 104, ал. 3 (под земята), бъде прекратен поради закриване на предприятието или част от него, или поради съкращаване на щата, те могат да се пенсионират до 31 декември 2015 г. включително, не по-рано от навършване на 45-годишна възраст и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 90 и 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3.

От 31 декември 2015 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следващата календарна година с по 4 месеца, до достигане на 50-годишна възраст за мъжете и жените. Ако лицата се пенсионират на това конкретно основание, те нямат право да сключват трудов договор за работа при условията на първа категория труд, докато навършат възрастта за пенсиониране, предвидена за работещите при условията на първа категория труд, която ще достигне 55 години. За лицата, осигурени в професионален пенсионен фонд, които не са променили осигуряването си от професионалния пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, е предвидена възможност от 1 януари 2016 г. да им бъде отпусната професионална пенсия по чл. 168 от КСО, ако имат не по-малко от 10 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г., при условията на първа категория труд и възраст 10 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 1.

 

В тази връзка считам, че с одобрения от правителството проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, който предстои да бъде внесен в Народното събрание, в достатъчна степен се гарантира правото на пенсия на лицата, работещи при вредни и тежки условия на труд, в това число и на миньорите.

Ивайло Калфин

министър на труда

и социалната политика

 

(Бр. 17/2015 на „Златоградски вестник”)