Новини

#отархива Приписки ЗВ: Кметът пише до вестника

четвъртък, 05 ноември 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Писмото

 

Уважаеми читатели на „Златоградски вестник”!

Правя тази лично платена публикация, с надеждата, че по­не този път думите ми няма да бъдат редактирани, тен­денциозно изопачени или мис­териозно измислени.

Предполагам, че всички вие вече познавате творческия стил на главния редактор, стил на конфронтация и про­тивопоставяне на личности, на партии, на институции. Всичко, което може да се про­тивопостави едно на друго.

 

Статията „Опит за шантаж в кабинета на кмета” е пос­ледното доказателство за то­ва.

Журналистът-герой с „пос­тоянна позиция в интерес на обществото и на своите читатели”, репресиран от „себелюбивия, мнителния, развра­тения от властта, непогре­шим” кмет.

Добър сценарий, но не и в ма­лък град като Златоград, къде­то хората познават и неговата, и моята личност и могат да отсеят лъжата от истината. Още повече, че всяка позиция се доказва, а не изказва. Конфликтът редакция-кмет е вече недостатъчен и.трябва да се намерят нови: кметът сре­щу СДС, срещу БСП, срещу ръ­ководството на II РУ-ние, сре­щу синдикати (бр. 2/1994 г.). Достатъчно теми за запъл­ване на „гражданското незави­симо печатно издание на обще­ствеността в Златоарадска община”.

Разбираемо е желанието на г-н Ушев да реши проблемите на Златоград, но ако това ставаше с думи и конфронтация, отдавна да сме го превърнали в земен рай.

Уважаеми читатели,

Въпреки цялото си уважение към пресата като възможност за комуникация с избиратели­те, това е моята последна пуб­ликация в „Златоградски вест­ник”, независимо какви статии, разсъждения или умозаключения ще последват от страна на ре­дакцията, представлявана един­ствено от нейния главен редак­тор, тъй като всеки опит за доказване на истината се въз­приема като поредна атака.

И накрая ще си позволя един съвет към Вас, г-н Ушев.

Не под­ценявайте интелигентността на златоградчани.

Оставам с уважение към всички читатели на „Златоградски вестник”.

Инж. Гинка Капитанова –

кмет на община Златоград

 

От редакцията

 

Безплатен абонамент за „Зла­тоградски вестник” до края на годината ще получи онзи наш читател, който донесе в редак­цията текст от вестника, под­ценяващ интелигентността му! И ни обясни: с това писмо г-жа Капитанова каква истина защитава; с атаките си към ве­стника каква истина доказва; в крайна сметка - отрича ли се от думите си, отразени в спомена­тата от нея статия. Безплатният абонамент ще бъде съпроводен и с друга из­ненада за читателя ни.

Уточ­няващи писма, каквото е и изпратеното от кмета, не се заплащат - 300-те лева за текста приема­ме от г-жа Капитанова като да­рение за вестника. Както нап­рави някога, когато отново бя­хме в трудно положение. (Бр. 4/1994 г.)

 

(Бр. 16/2015 на „Златоградски вестник”)