Новини

#отархива След решенията в Гюмюрджина предстои преразглеждането им

вторник, 03 ноември 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Ефим УШЕВ

 

Зам.-министърът Григоров и зам.-генералният директор на Националния център за териториално развитие Атанасов са били от българ­ска страна участници в за­седанието на българо-гръц­ката смесена комисия в Гюмюрджина за определяне трите нови ГКПП по грани­цата с южната ни съседка. Това разбрахме от наш из­точник в София, според ко­гото взетите там решения са едно безумие както от ге­ографска, така и от гледна точка на природните даде­ности.

 

Защото не може жп линия да се изгражда в една много скалиста местност, каквато е южната част на Маказа, нито пък от страна на Рудозем, където в най­-добрия случай е възможна ед­на локална отсечка край гра­ницата, с изцяло местно зна­чение, поради големите ви­сочини. Така че със сигур­ност предстои преразглеж­дане на тези решения, кога­то смесената комисия ще направи оглед на местата и ще вземе по-сериозни и отговорни решения.

Вариан­тът. Маказа е наложен от гърците, според наш източ­ник, които за съжаление не срещнали подобаващ профе­сионален отпор от българс­ка страна. Всичко друго, но не и компетентност изда­ват сега взетите решения в гръцкия град, сякаш са бе­седвали хора, непознаващи нещата и терените. Защо­то не може да се иска тунел в една местност, изключи­телно скалиста, по подобие на Искърското дефиле, при наличието на един равнинен и лесен за усвояване терен, какъвто е този при Кушла.

Така че предстои идването на комисията, в която на всяка цена ще участват и представители от наша страна. Гърците съ­що ще се убедят, че прохо­дът на Кушла няма алтерна­тива и той е взаимноизгод­ното решение и за тях, и за нас - става въпрос не за ло­кален път, а за трансконтинентален коридор от Хел­зинки към Александрополис.

И ще се търси възможно най-оптималният вариант, изискващ нормални капитал­ни вложения и ефективност на използването на коридо­ра, с оглед на бързата възвръщаемост на средствата, вложени в този грандиозен строеж.

Такава впрочем е и позицията на транспортния министър Стаменов, изло­жил я като официална бъл­гарска .позиция в доклад, представен в Брюксел през септември м. г. Явно е оба­че, че не може да има сигур­на и трайна позиция в едно правителство, в което по-нисши чиновници като Гри­горов могат да имат реша­ваща дума по такива важни проблеми, от които зависят животът и бъдещето на ма­са хора и райони в страна­та.

В същото време потвър­ди се изнесеното в миналия брой на нашия вестник, че терените около двата бъде­щи пункта усилено се изку­пуват - откъм страната на Смолян и Рудозем от Мултигруп, а от страната на Маказа - от Корона инс на мафиота Карамански. И то по все пo-изпитаната мето­да на „бухалковото право” - подписвай договора или ти отидоха децата!

В следващия брой ще пуб­ликуваме становището на проф. д-р Марин Деведжиев по взетите решения на бъл­гаро-гръцката комисия в Гюмюрджина. (Бр.23/1996 г.)

 

(Бр. 16/2015 на „Златоградски вестник”)