Новини

#отархива Пакет документи за нови ГКПП влезе в НС за ратифициране

сряда, 21 октомври 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Ефим УШЕВ

 

В Народното събрание вече е внесен проектозаконът за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и прави­телството на Република Гър­ция за откриване на три но­ви ГКПП и пътни връзки меж­ду двете страни.

 

Този проект има член единствен, а прило­жената към него спогодба е със седем члена, първият от кои­то определя срока за откри­ване на ГКПП и пътна връзка, свързваща градовете Хаско­во и Кърджали с Комотини и Александруполис. Този срок е 1998 г.

„Забележителен” е чл. 3 от тази спогодба: „Догова­рящите се страни, в срок не по-късно от края на 1998 г., всяка на своя територия, ще изградят и открият нов ГКПП и пътна връзка, свърз­ваща градовете Пловдив-Смолян и Рудозем/Златоград на територията на България,  с гр. Ксанти на територията на Гърция.”

В чл. 4 обаче се уточня­ва: „...Точните места на пре­сичане на границата и точ­ното разполагане на нови­те три ГКПП ще бъдат уточнени от Смесената ко­мисия, предвидена в чл. 5, не по-късно от 6 месеца след датата на влизане в сила на тази Спогодба.”

Ето го и чл. 5: „Договарящи­те се страни ще създадат Смесена експертна комисия, която ще уточни технически­те характеристики на пътни­те връзки, местоположението на трасетата, пресечните им точки с границата, режима на функциониране на новите три ГКПП и всички въпроси от общ интерес...”

Следват мотивите на ми­нистър-председателя Жан Ви­денов за внасянето на тази спогодба в НС. В тях той из­лага, че „…осъществяването на постигнатата договореност с Гърция е пряко свързано с из­граждането на трансевропейските транспортни кори­дори № 4 и № 9. Коридор № 9: Хелзинки-Санкт Петербург-Киев-Кишинеу-Букурещ-Пловдив, с отклонение Димитровград-Александруполис.”

В изброените три гранични пункта Златоград отново се споменава в т. 3: „Пловдив-Смолян-Златоград/Рудозем на територията на България, с Ксанти на територията на Гърция.”

След като вече пакетът до­кументи е внесен в НС, оста­ва ни да чакаме ратифицира­нето му. Но не може да не ос­тава у нас горчилката от на­биващото се в очи безсмислие, когато се говори за нов пункт край границата и се фиксира Кърджали-Комотини, но и Златоград/Рудозем-Ксанти…

Така че проблемът си остава: Зла­тоград или Рудозем?

Нека се надяваме на обективността на Смесената комисия, която предстои да се изгражда. (Бр. 7/1996 г.)

 

(Бр. 15/2015 на „Златоградски вестник”)