Новини

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я

петък, 02 октомври 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Граждани с полезни идеи до общината и Инфоцентъра към Областната администрация

 

В средата на месец март информационната служба към областната администрация в Смолян проведе среща в Златоград с представители на фирми, на която бе представена Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство.

В хода на разговорите писмено бе внесено предложението по-долу, което представяме на читателите на вестника. В средата на месец април пък бе втората среща с информационната служба, на която се разискваха постъпилите за финансиране предложения. На нея почетният гражданин на Златоград – проф. Асен Ковачев, разясни подробно същността на внесените от граждани на Златоград предложения.

На стр. 7 публикуваме подробна информация за възможностите наши фирми да се възползват от еврофинансиране на своята дейност.

 

Във връзка със започналата информационна кампания – чрез провеждането на анкетни проучвания сред гражданското общество, относно използването на еврофондовете през програмния период 2014 – 2020 г., предлагаме за община Златоград да се включат два проекта, чието изпълнение ще има голямо значение за нейната икономика.

1. По линия на трансграничното сътрудничество със съседната гръцка община Сминти/Мики – да се осигури взаимоизгодното използване на трансграничните минерални води Ерма река – Термес.

За целта да се прекара водопровод от изворите в Термес (чрез изпомпване) през ГКПП и оттам на самотек водата да достига до Златоград. Подробна идейна обосновка за този проект е публикувана в „Златоградски вестник” от 30. 08. 2013 г., който се прилага.

2. Построяване на обиколния път (околовръстно) – северно от града, по течението на „Баларитска река”, с дължина 5 км. За него има разработен проект от преди 30 години, който и до днес се намира в Архива на общинската администрация в Златоград.

Внесъл: Е. Ушев

17 март 2015

(Бр. 14/2015 на „Златоградски вестник”)