Новини

Как малки и средни фирми да кандидатстват за 150 млн. евро

петък, 18 септември 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Новостите в „Иновации и конкурентоспособност” са: електронно подаване, бонуси за нови технологии и фирми от Северозападна България, глоби за непостигната ефективност

 

Мара ГЕОРГИЕВА

 

 

Първите 150 млн. евро субсидии за малките и средните предприятия (МСП) вече имат по-ясни очертания. Средствата са от програма „Иновации и конкурентоспособност” и са бюджетът за тази година по първата обявена процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП”. Вече са публикувани за обществено обсъждане насоките за кандидатстване и пакетът от документи към тях. Те дават отговори кога, кой и за какво финансиране може да кандидатства, както и техническите подробности около подаването и оценяването на проектите.

Колко и кога

Минималният и максималният размер на проектите зависи от категорията на фирмата: за микропредприятия той е между 100 хил. и 500 хил. лв., за малки - между 200 хил. и 750 хил. лв., а за средни - между 300 хил. и един милион лева. Максималният размер на безвъзмездната помощ е между 35% и 70% и ще зависи от категорията на фирмата и от региона. Компании от Югозападния регион, който включва областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София, ще получат по-нисък процент на безвъзмездната помощ – до 35% за средни и до 45% за микро- и малки. За останалите пет района на планиране условията са: до 60% - за средни, и до 70% - за микро- и малки предприятия. Причината е в политиката на Брюксел за по-голяма подкрепа на по-слабо развити региони. Безвъзмездното финансиране по процедурата заедно с договорената за последните седем години безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 2.5 млн. лева за микро- и малки фирми и 5 млн. лева за средни. Ако при финансовата оценка се установи надвишаване на тези прагове, оценителната комисия служебно ще ги намалява до максимално допустимия размер. Предвижда се процедурата да има три приема през тази година: до 30 юни, до 31 август, до 30 октомври.

От кои сектори

Кандидатстващите фирми трябва да имат минимум три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) преди датата на обявяване на процедурата. Микропредприятията трябва да имат нетни приходи от продажби за тези три години поне 200 хил. лева, малките – най-малко един милион лева, а средните – минимум 6 млн. лв. Фирмите трябва да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия групи сектори на икономическа дейност. За всеки от трите приема през тази година те са конкретно изброени в насоките за кандидатстване (виж карето). За да докажат, че работят именно в тези отрасли, кандидатите трябва да представят актуално удостоверение за код, издадено от Националния статистически институт (според данни за 2014 г.).

Какви активи се финансират

Финансирането ще е за дейности за подобряване на производствените процеси във фирмите, за нови или усъвършенствани продукти и услуги, за разнообразяване на асортимента, за внедряване на иновативни технологии. Допустими са разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, както и за дълготрайни нематериални активи. Тези активи трябва да останат свързани с проекта, за който е предоставена помощта, за срок от минимум три години. Допуска се покупката на активи чрез договор за краткосрочен финансов лизинг. Разходите за информация и комуникация и за одит няма да бъдат финансирани по тази процедура. Но компаниите трябва задължително да ги предвидят и да ги финансират със собствени средства. Продължителността на изпълнение на всеки проект е максимум 18 месеца.

Електронно кандидатстване и бонуси

Новост е, че проектните предложения ще се подават само електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) с електронен подпис (КЕП). Кандидатите трябва да представят и бизнес план. Проектни ще преминат през две оценки: на административното съответствие и допустимостта; техническа и финансова. При липса на някой от изискваните документи фирмата ще има срок, за да ги добави. Приоритет при оценката ще имат малки и средни предприятия, които кандидатстват с проекти в областите, определени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация - например мехатроника и чисти технологии, ИКТ и др. Предимство ще имат и проекти, които се изпълняват на територията на Северозападния район за планиране. Предвиден е бонус и за предприятия, включили дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Потенциална глоба

В процедурата са разписани индикатори за изпълнение, по които ще се мери ефективността от реализацията на проекта: вътрешна норма на възвращаемост, нарастване на производителността, увеличаване на приходите от износ, повишаване на ефективността на производствените разходи. Данните за тях ще се изискват по служебен път от Националния статистически институт. Ако в рамките на три приключили финансови години след окончателното плащане на безвъзмездната помощ фирмата не постигне най-малко 75% от стойността за най-малко два от индикаторите за изпълнение, управляващият орган на оперативната програма ще изиска възстановяване на от 5% до 25% от реално платения грант.

Възможни възражения

Това са предварителни насоки за кандидатстване, предложени за обществено обсъждане. Според консултанти по европейски проекти те ще претърпят промени. Бизнесът ще се бори да се намали предвидената финансова санкция, която може да достигне 25% от безвъзмездната помощ, ако предприятието не изпълни заложените в плана финансови индикатори, прогнозира собственик на консултантска компания. По думите му това е изключително висок таван на наказанието, а всички знаем, че тези показатели зависят и от международната конюнктура, върху която фирмите не могат да влияят. Едно ембарго с Русия например няма как да бъде предвидено, а то е в състояние да преобърне всичките ти планове и сметки, казва консултантът. И посочва, че тази възможна санкция обезсмисля донякъде участието на фирми от Югозападния регион за планиране, при които процентът на безвъзмездна помощ и без това е силно редуциран. Другата критика е, че е изключително рисковано е да се оценяват проектни предложения на базата на финансови прогнози за бъдещето. Това са само прогнози, а част от оценката ще зависи от тях. Изискването за минимум 6 млн. лв. нетни приходи от продажби за последните три приключени финансови години за средно предприятие е твърде високо, посочи управител на машиностроителна компания. Някои консултанти отсега се опасяват, че електронното подаване ще създаде проблем, тъй като системата ИСУН 2020 не е тествана и смятат, че е рисковано да бъде изпробвана именно с тази процедура, към която се очаква засилен интерес. Но пък винаги има първи път.

 

(Бр. 13/2015 на „Златоградски вестник”)