Новини

#отархива Памет за Тодор Александров в Златоград: Да тачим светлото му име

понеделник, 31 август 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Панаихида за македонския войвода Тодор Александров от­служи на 31 август в ц. „Св. Георги” в Златоград отец Емил.

Това е де­нят, когато преди 73 години падна от предателски куршум видният организатор и ръково­дител на ВМРО след смъртта на незабравимия Гоце Делчев.

Поменът е по инициатива на златоградското дружество на ВМРО.

Тодор Александров е роден в българския град Щип, за кой­то Васил Кънчов казва, че е „…рудница на учители за цяло Българско”.

В този град е ро­ден и следващият виден бъл­гарин, водач на ВМРО, Ванче Михайлов, както и учените Любомир Милетич, Иван Балабанов и др.

Още 17-годишен Тодор Александров се включва в дейността на мощната националноосвободителна орга­низация по българските земи в тогавашната Турска импе­рия, каквато е ВМРО. За раз­лика от скандални фигури ка­то Яне Сандански, той нико­га не стига до унижението да служи на турските власти срещу заплащане и отстоява ВМРО като освободителна ор­ганизация за поробените бъл­гари в Македония и Тракия сре­щу турско, а по-късно и сре­щу сръбско и гръцко иго.

За наше щастие, историята българска е богата на подоб­ни личности, титани на националния дух - каза в словото си отец Емил. - Нека ние да тачим светлата им памет и да следваме примера им и с го­рещо сърце да обичаме Бълга­рия, с разум да отстояваме пра­вата на нашите сънародници в Македония, Беломорска Тра­кия и навсякъде, където жи­вее българското слово. (Бр. 16/1997 г.)

 

(Бр. 11/2015 на „Златоградски вестник”)