Новини

#отархива Т. нар. „народен съд” от 1945-а – незаконен!

вторник, 25 август 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Ефим УШЕВ

 

 

Върховният съд на Републи­ка България обяви за незако­носъобразна издадената през 1945 г. присъда срещу депута­тите от XXV Народно събра­ние, 67 от които бяха разст­реляни, 23 осъдени на доживо­тен затвор, а 16 от депутати­те получиха по 15 години строг тъмничен затвор. Още 8 души - по-леки наказа­ния.

 

ВС приема, че актът на „народния съд” е необоснован и без всякакви доказателства по делото, със съществени процесуални нарушения.

Даваме тази информация на читателите си не за друго, а защото с този акт на ВС е реабилитиран и народният представител на Златоград в тогавашното Народно събра­ние - о. з. полк. Сирко Станчев, голям приятел на града ни, допринесъл много за развити­ето му. С негова помощ и вли­яние е издействано и постро­ено всичко по-значимо тук до девети септември на 1944 г. - читалище, училище, съдебна сграда, общинска сграда, пъ­тища, мостове и пр.

С негово настояване започва трасира­нето на железопътна линия от Подкова към Кушла - про­ект, останал незавършен по­ради окупацията на страната ни от съветски войски. Изби­тото от „народния съд” XXV Народно събрание, в което бе и нашият народен представи­тел Сирко Станчев, не позво­ли нито един български вой­ник да замине за Източния фронт по време на Вто­рата световна война, запази българските евреи, обедини българската народност в единна държава - от Дунав до Бяло море и от Охридското езеро до Черно море - за пър­ви път в 13-вековната исто­рия на България, без да пукне пушка.

Това Народно събрание изготви бюджета за военнов­ременната 1942-а без бюдже­тен дефицит, дори приходите превишили разходите с 12 млн. лв. тогавашни пари, когато 1 кг бял хляб е струвал 5 лв. А в Македония, Тракия и Добруджа се строяха училища, болници, читалища, пътища, жп линии, изграждаха се водоснабдяване и канализация... Това Народно събрание бе поставено от ко­мунистите на подсъдимата скамейка и бе избито...

Сега, 51 години по-късно, несправедливата жестокост е осъдена! (Бр. 9/1996 г.)

 

(Бр. 11/2015 на „Златоградски вестник”)