Новини

#отархива Хрисуполис (Саръшабан) остава „в мъгла” за златоградчани

петък, 21 август 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Ефим УШЕВ

 

 

Като последна точка от ми­налото извънредно заседание на ОбС съветниците разгле­даха докладна записка на глав­ния редактор на „Златоградски вестник", която бе подкре­пена от петима, отхвърлена от трима, останалите гласу­ваха „въздържали се”. За да са наясно читатели­те ни за какво искане става въпрос в докладната, публику­ваме я дословно:

 

„Уважаеми г-н председател,

господа общински съветни­ци!

Моля да обсъдите и под­ложите на гласуване отпус­кането на средства за 5-дневно пътуване в Северна Гърция, с цел написване на страница за побратимената ни община Хрисуполис в на­шия вестник, с което да за­познаем обществеността на общината ни с икономичес­кото, социалното и култур­ното развитие на съседната гръцка община.

Това е край­но време да се направи, за да знаят нашите граждани с ко­го всъщност са побратиме­ни и какви перспективи отк­риват за бъдещето ни пред­стоящите трансгранични комуникации.

Отделно от това смятам да се срещна с наши сънарод­ници в някои от бившите български села там, за да подготвя материали за тех­ния говор, самосъзнание и социално битие, като контра­пункт на провокациите на гръцки среди по т. нар. „помашка нация” и „помашки език”, в които е заложено опасно разделение за българската нация, с непредвидими последици вбъдеще.

Като имам предвид ваша­та отговорност и съпричастие към тази проблематика като законни представите­ли на населението в община­та, надявам се, че ще гласу­вате необходимата сума за пътни и дневни разходи в съ­седна Гърция.”

 

* * *

Този текст предизвика раз­ностранни мнения сред част от общинарите, но пък бяха достатъчно красноречиви, за да откроят позициите, от ко­ито се изхожда.

Например д-р Емилов се отплесна в абстрак­тни разсъждения за бедстве­ното положение на болницата, сякаш не знаеше защо тя е в такова положение и кой е ви­новен за това.

Според него излиза, че щом болницата е доведена дотук, за всичко друго „сега не му е време”, но виж - да се вди­гат партизански паметници - сега му е времето...

Бившият кмет Хаджийски: за такива „разходки” пари не трябва да се дават. Международното положение било сложно, нямал информация за гръцката позиция по „помашкия” език и по-добре да се на­тискаме ниско към тревата. После и той се отплесна в несвързани с докладната въпроси, като този чий бил вестникът, та да му даваме пари...

Ако преди това гос­подинът бе питал чия е „Тереза” и чий е Футболният клуб, че да им гласуваме 70 хил. лв., тогава в питането „чий е вестникът” нямаше да се съдържа толкова безс­мислие. Като че ли пробле­мът е в това, че в горните две организации хората не са могли да „прочетат” как­ви ги е плещил някога екск­метът, какви ги плещи и се­га... А от тоя по-голям срам има ли?

Това даде основание на съ­ветника Кр. Гочев да напра­ви горчивия извод, че пари можем да раздаваме къде ли не, но когато редактор трябва да замине на 50 км от Златоград, и то за нещо полезно за България - пари няма, даже скандали се уст­ройват.

В дискусията разумно предложение даде зам.-кме­тът Големилова, според ко­ято гл. редактор ще може да осъществи изложените намерения за община Хрисуполис, като бъде включен в следващата делегация от града при евентуално пъту­ване в Гърция. Разумно, но ако това пътуване не беше някога, в неопределено бъде­ще.

Точка на спора сложи кме­тът г-н Деспотов, който на­помни как вестникът обиж­дал с думата „общинари”, клеветил за суми, давани за паметници; че зад него сто­яли частници - „те да си го пращат където искат”.

Кме­тът каза още, че ако отиде с такива цели, редакторът щял да бъде арестуван, за­щото „гърците са много чув­ствителни на тези теми...”

Понеже кметът е физик по образование, нека кажем, че частицата „ар” е словообразувателна, употребява се в краесловие за думи като: часовник-ар, риба-ар, колиба-ар, община-ар и т. н. Нека е сигурен, че това са чисти български думи и нито една от тях няма негативен сми­съл и значение и са в масова употреба в българския език. Точно така са употребява­ни те и в „Златоградски вес­тник”.

За „клеветническите” суми за партизаните само ще напомним, че вестникът е цитирал три суми по въп­роса - 1 млн. лв., предполо­жение на ДГС „Екогласност”, 10 хил. лв., споделено от г-н кмета в кабинета на г-жа Го­лемилова, и „Няма да дадем нито лев за това мероприя­тие”, отново споделено от г-н кмета в отговор на пи­тане на съветник. Това е… Редакционно мнение за цена­та на партизанския памет­ник не е имало. Не е имало и лично мнение по въпроса от страна на редактора.

По-сериозен е другият мо­мент: убеждението на кме­та, че ще бъда арестуван в Гърция, ако отида с гореиз­ложените цели...

Ако това е така, по-добре е да си отго­вори сам: ако от Хрисуполис дойдат в Златоград гърци и започнат да питат или да говорят за помашкия език и нация, ще бъдат ли аресту­вани и от кого?

Нека вмес­то да се грижим за „чувст­вителността” на гърците, се замислим за нашето безчувствие по националните ни проблеми, като резулта­т от довчерашното „класово-партийно патриотично и интернационално възпита­ние”, провеждано от партията, чийто представител е самият той… (Бр. 16/1996 г.)

 

(Бр. 11/2015 на „Златоградски вестник”)