Новини

#отархива Златоградчанин оценява управлението на Виденов

неделя, 16 август 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Бившият лидер на ОбС на БСП в Златоград, ексдепутат от та­зи партия в 36 Народно събрание, сега съветник на президента на Първа частна банка в София - Кольо Парамов, в статия със заг­лавие „Днешното правителство прилича на неподготвен студент, за когото няма значение оценка­та” (в. „Труд” от 25 април т. г.) споделя впечатленията си от първите стъпки на правителст­вото и по-конкретно за неговия премиер.

 

Според Парамов „..при­миренчеството в народопсихологията ни почти винаги докарва елементарни люде да управляват България”.

Той смята, че корени­те на слабостта на това прави­телство са още в 1991 г., когато Александър Лилов е поел риска да предло­жи Виденов за шеф на партията.

„Невъзможно е политик, който не е ръководил дори цех или завод, да бъде стопански министър. Когато то­ва се отнася за премиер или не­гов заместник, ситуацията ста­ва абсурдна. Жан Виденов е за­вършил външна търговия, а в жи­вота си няма реализирана нито една търговска сделка. Вицепремиерът Румен Гечев не е подписал бан­ково платежно за 5 лева, а ще контролира националната банко­ва система и се произнася за на­соките на развитието й. Все ед­но главен лекар на болница да бъ­де човек, който няма извършен нито един медицински преглед.

Имитирането на работоспособ­ност от 7 до 24 часа, не може да компенсира ниското качество на работата на правителството. Управляващите се люшкат от теория на теория и превръщат България в нещо като студентс­ка катедра. Имам чувството, че вицепремиерът Гечев още не е приключил с преподавателския си манталитет.

От 17 негови из­казвания само в четири от тях тези­те отговарят на практиката в икономическите модели по све­та, а четири са смехотворни от икономическа гледна точка. Най-ло­шото е, че чиновниците в прави­телството го ласкаят колко цен­ни идеи имал. Започналата кам­пания по подмяна на директори­те ще промени другата голяма надежда - за ускоряване на сто­панските процеси.

Беров даде на тепсия властта на БСП, защо­то той не познава партията от­вътре.

Убеден съм, че никаква по­литика не струва и пет пари, ако народът не се почувства по-доб­ре от нея. Само у нас има аматьорски експерименти - Жан Ви­денов и Румен Гечев да си игра­ят с нервите на Тодор Вълчев и да го ръководят, вместо да е об­ратното.

У нас просто са разме­нени ролите, а докато бъркаме ролите, хаосът ще нараства.

То­ва ще нарежда България послед­на измежду последните в Евро­па” - казва Кольо Парамов в ста­тията си във в. „Труд”. (Бр. 10/1995 г.)

 

(Бр. 10/2015 на „Златоградски вестник”)