Новини

#отархива Вестникът – отворен народен дом за всички

четвъртък, 13 август 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Ефим УШЕВ

 

 

Така се е случило учредява­нето на нашия вестник, че в първия брой на всяка година отбелязваме две дати - 5 яну­ари, когато през 1990 г. изли­за първият брой на издание­то ни, и 6 януари - рождената дата на гения на българската журналистика и поезия Хрис­то Ботев. Тогава по тради­ция се вглеждаме в годишни­те течения на вестника и в словото на Ботев.

 

С този брой навлизаме в сед­мата си годишнина.

169 броя ни делят от оня 5 януари на 1990 г., когато обявихме поя­вата си на бял свят с твърдо­то намерение да не бъде за кратко. И това по време, кога­то в бившия Смолянски окръг едно по едно гаснеха и изчезва­ха всички местни издания - на Мадан, на Девин, на Рудозем, на Кирково и т. н. За да оста­нат до днес само вестниците на Златоград и на Смолян.

„Ако за нещо вестникът те излъже, имай смелостта да назовеш ви­соко името на лъжеца!” - обър­нахме се към читателя в увод­ната бележка на първия брой.

И понеже лъжци от различни нива се сочеха често, естест­вено никак не му бе лесно.

За едни черен, за други - бял, и затова може би не скучен, с кого­то може да се разговаря, спо­ри, да се излагат позиции и идеи.

Така през последните 6 години се формираше обликът, лицето на вестника.

Но не от тази или онази власт, защото седем правителства се смени­ха оттогава, а от гражданска­та активност на своите чита­тели, от думата на всеки ре­дови гражданин, с цялата ша­рения на мнения и отношения от нашия житейски и делови спектър.

По писмо на наш читател, дошло чак от София, вестни­кът ни е „проникнат от златоградски дух - с привързаност към миналото, но и със задълбочен интерес към настоящето; с обич към родното, но и с отворени към света очи; с уважение към традициите, но и с рядка възприемчивост към съвременното”.

За читателите ни в Златог­рад пък вестникът е отворена трибуна, с която нямат проблеми, а самата редакция - един от­ворен народен дом за всички, ко­ито имат добри намерения.

На­дяваме се и вярваме, че такъв ще остане „Златоградски вест­ник” и през следващата, много трудна за него година.

Желаем здраве на всички наши читате­ли и нека им е честита новата 1996-а. За много години! (Бр. 1/1996 г.)

 

(Бр. 10/2015 на „Златоградски вестник”)