Новини

#отархива Атака ІІІ: Другарите действат. Вече няма да си играят на демокрация…

петък, 31 юли 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Ефим УШЕВ

 

 

В средата на седмата го­дина от съществуването си, „Златоградски вестник” преживява трудни дни.

Не само поради убийствено увеличе­ните данъци, включително и ДДС - от 18 на 22%. Държа­вата, в лицето на правител­ството, се оказва перфек­тен унищожител на дребен и среден бизнес, на култура. Това е ясно вече и за слепе­ца.

 

За съжаление на местна поч­ва са другите атаки, подмолни и подли, от страна на партийни фанатици с дебели шкембета и още по-дебели портфейли.

Докъде ли не от­насят клеветите си към вес­тника, само защото не им ха­ресвали изразени мнения и факти. И заканите, и имена­та им, а и делата им са ни добре известни. Съжаляваме ги - за злобата, която таят, само защото не понасят чуж­да теза. А своя теза пък ня­мат или е такава, че ги е срам да я изложат във вестника и затова предпочитат подмолните действия.

Надяваме се все пак, че ще излязат от без­словесното си състояние и ще кажат пред обществото как­во толкова ги дразни в изра­зените позиции, за да предиз­виква гнева им, и - най-вече - какви аргументи ще предло­жат, за да се опитат поне ци­вилизовано и културно да ги оборят.

Друга една личност, вместо да се занимае с жизнените проблеми в общината, натресени ни от собственото им некадърно правителство, е тръгнала от фирма на фирма, за да агитира: никакви пари за „Златоградски вестник!”.

Да се чуди човек какво ще спе­челят, като унищожат едно наложило се вече през години­те издание в общината…

Ще­ли да си издават свое, послуш­но партийно вестниче...

С па­рите на общината или с пари­те на фирми, където шестват партийните деятели - все ед­но. Жалко и евтино. Като уп­равлението им... (Бр. 12/1996 г.)

 

(Бр. 9/2015 на „Златоградски вестник”)