Новини

Бюджетът на Златоград за годината е близо 8.5 млн. лв.

събота, 25 юли 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ През 2015 общината ще опита да изплати 400 хил. лв. от просрочените си дългове…

 

 

През  2015 г. се запазват данъчните ставки за общинските данъчни приходи, съобщиха от администрацията, след приемането на бюджета за тази година – патентен данък, данък недвижими имоти, данък върху превозните средства, данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин, както и туристическия данък. Предвижда се размерът на данъчните приходи да е 433 400 лв. или завишение с 49 100 лв., основно от данъка върху превозните средства и данъка при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин.

От неданъчни приходи в хазната се очакват да постъпят 1 440 063 лв., или дял 76,86 % спрямо местните приходи. Общият размер на разходите по бюджета за 2015 г. възлиза на 8 415 114 лв. - за държавни дейности 3 997 593 лв., за допълнително финансиране със средства от собствени приходи и от изравнителна субсидия на делегираните от държавата дейности – 230 961 лв., за местни дейности – 4 186 560 лв. Капиталовите разходи на общината ще са общо в размер на 4 214 246 лв. Планувани са средства и за разплащане на просрочени задължения -  401 469 лв.

По прихода са заложени определените за общината субсидии и трансфери, които са в размер на 4 916 310 лв.: . Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности – 3 687 410 лв. . Обща изравнителна субсидия за финансиране на местни дейности – 735 300 лв. . Трансфери за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 131 000 лв. . Целева субсидия за капиталови разходи – 124 000 лв. . Целева субсидия за капиталови разходи за общински пътища – 237 800 лв.

 

(Бр. 9/2015 на „Златоградски вестник”)