Новини

#отархива Има ли ГКПП, проблемите в района ще се решават

Monday, 20 July 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Ефим УШЕВ

 

 

Както отбелязахме и в миналия брой, рабо­тен колектив от Националния център за реги­онално развитие в София, с ръководители проф. Марин Деведжиев и доц. Атанас Атанасов, са готови с проекта и анализите за бъдещия меж­дународен транспортен коридор Русе-Подкова през Златоград към Егея.

 

В осъществяването на проекта са участвали и най-добрите специ­алисти от Главно пътно управление и ще обх­ване общините Златоград, Неделино, Кирково и Джебел. Предлага се тези общини да образу­ват сдружение, което да си съдейства по ре­шаване на проблемите в това отношение.

С реализацията на проекта през следващи­те години, ще се решава и най-болният проблем в тези общини, който все повече се разраства - безработицата. В анализите се предвиждат мерки за извеждане на индустриалната база, намираща се в тези общини, от кризисната ситуация, в която се намират сега, както и единна пространствена система между тях, с коментар за мощности и дейности за единен икономически потенциал.

Най-важното, което е засегнато в тях, е ликвидирането на филиал­ния тип икономика в общините и отиването към самостоятелно развитие на предприятия­та в четирите общини. Индустриалната тър­говска безмитна зона ще се нарича „Царичина”, по протежението й ще се формират комплекс от дейности със завършен цикъл до жп гарата. От Веслец до Златоград е оста за интегрира­но разположение на базата на международния транспортен коридор.

Според Георги Ламбрев, един от авторите на проучването, прокарването на линията към Зла­тоград има три пътни решения, като този за Пресека-Кушла ще струва около 6,5 млн. $, до­като цялата връзка с Румъния през Русе насам -150 млн.$.

1010 м надморска височина имаме при вари­анта Елидже край Рудозем, а при нас - 500 м по-ниско; там имаме 5400 м терен за реконструк­ция, докато при нас те са 3300 м. Също така 120 м повече е височината и при Маказа в сравнение с Кушла, където скоростта на прид­вижване ще е около 80-110 км/ч, за разлика от другите варианти, където възможната ско­рост е много по-ниска.

Освен това в отсечка­та от Момчилград до р. Върбица има готово трасе, което може да се довърши без особени капиталовложения.

Има ли път, ще има и КПП - е заключението на специалистите.

А има ли КПП - ще се реша­ват проблемите на района. (Бр. 2/1994 г., ЗВ)

 

(Бр. 8/2015 на „Златоградски вестник”)