Новини

#отархива Реплика: Излезте от сянката си, г-не Юрчиев!

понеделник, 06 юли 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Бившият примерен и дългогодишен служител на ко­мунистическия режим Веселин Юрчиев, който по благоволението на своята партия е отново на възлов пост в управлението на общината, упорито отказва да разговаря с представители на редакцията на общинския вестник по особено важните проблеми, с които е натоварен да се занимава, опиращи до жизнени интереси на населението от община­та.

 

Довчера, виждате ли, защото още не бил излезнал за­конът, а днес - защото още не бил излезнал правилникът.

Тези изкуствени изклинчвания са ни добре известни от близкото минало, когато властващите, въобразили си, че са вечни на троновете си, смятаха за празна работа да разговаряш с хората чрез средствата за информация, а още повече да даваш информация чрез тях, нужна за не­посредственото ориентиране на човека в собственото му битие - какво да прави, как да го прави, кога и защо...

Защото нас, а и читателите ни, ако ни интересува самия закон и правилника за приложението му, ще си го прочетем, а ако нещо не разбираме – ще се допитаме до юрист.

От председателя на Общинската поземлена комисия обаче искаме да знаем и да доведем до знанието на хората:

 

- Колко заявления са подадени до днес за връщането на земята;

- Изготвени ли са картите, по които ще се работи при земеразделянето;

- Колко от подадените заявления досега са удовлетворени и включени ли са възрастни хора, които знаят и помият границите на земите и чии са те;

- В работата на комисията ползват ли се документи като емлячни книги, нотариални актове, декларации и пр.;

- Колко са собствениците, които вече обработват земята си и из вестни ли са конфликти;

- Всички заявления ли са подкрепени с документи за доказване на собствеността и ако не, как ще се процедира в такива случаи;

- Колко декара е заявената за връщане земя и колко е действително съществуващата земя в общината;

- Има ли случаи, когато за една и съща земя се представят по два и повече различни докумен­та;

- Има ли случаи, които особено ще затруднят поземлената комисия и ще доведат до много и заплетени съдебни дела;

- Има ли села или райони, където земята е върната 100 проценга или такива, където нищо не е върнато;

- Срещат ли се случаи, когато преселници, получили през годините земя по различни пос­тановления и вече са я застрои­ли и разработили, сега ще трябва да я връщат…

 

За тези и още много въпроси, интересуващи нашите читатели, искахме да говорим нееднократно с председателя на Общинската поземлена комисия.

Въпроси, за които не е нужно да ни се чете и тълкува Закона и правилника към него. Просто трябва да се даде информация. Г-н Юрчиев предпочете да си стои на сянка и да търси начина да ни отбягва.

А може би му е по-лесно да си развива частния бизнес, за което му е предоставена щедро спортната база на плувния басейн, сключил е договор с ДФС и плаща смешния наем от...35 лв. на месец!

Това, разбира се, е въпрос на други органи. Сега ние държим да се даде на хората разяснение по изложените по-горе въпроси, а не да ни се четат параграфи от закона.

В противен случай ще смятаме, че поземлената комисия не се занимава с това, за което е назначена, а нейният председател потвърждава, че наистина не е на мястото си! (Бр. 10/1992 г. на „Златоградски вестник")