Новини

#отархива Несъстоял се „компромат”

събота, 04 юли 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Ефим УШЕВ

 

 

На последното заседание на ОбС имаше внесена докладна за бъдещето на „Златоградс­ки вестник”. При гласуването дали да се разглежда, или не, съветниците решиха второ­то. Оттук нататък материа­лите трябва да се внесат в комисията по културата, коя­то на практика не съществу­ва и се води само на „книга”.

 

Но, както се разбра из кулоа­рите през почивките, една из­вестна госпожа е разнасяла поредната си находка-компромат, с която да убеди в нещо общинските съветници.

А са­мата „находка” е всъщност ин­формация за това, че „Злато­градски вестник” е създаден с решение на ОбК на БКП от 1989 г., с което се нарежда на ОбНС да осигури издръжката на про­хождащото общинско издание и препоръчва назначаването на еди-кой си главен редак­тор...

Явно съветниците бяха „клъвнали” на въдицата, защото загрижено ми съобщаваха: „Пак ти готвят нещо…”

В този случай навярно се разчита на къса памет у хората. Които едва ли са забравили за прин­ципите на тоталитарната държава - кой решаваше и кой нареждаше от горе до долу по веригата. И като така е било и с нашия вестник - сега какво, да го задраскаме ли от журна­листическата карта на стра­ната? Нали ако се възприеме такъв подход, ще трябва да спрат 60-70 на сто от печат­ните издания в България?

Да, нашият вестник е създаден с решение на единствената то­гава партия, но по простата причина, че не е имало кой друг да направи това, нито пък ня­кой друг е имал такова право…

Сега по-важно е, че след чети­ригодишно съществуване вес­тникът трябва да продължи излизането си. А затова тря­бва да му се помогне, а не да му се търси „цаката”, с нескритото желание да бъде превърнат в послушно кученце пред двери­те на чиновниците и власт­та.

„Златоградски вестник” има смисъл само като незави­симо издание, открито за вси­чки.

Вместо да недоволства­ме от една или друга публика­ция, нека потърсим страници­те му, за да изложим позиция или да защитим идеята си. То­зи обществен диалог ни е необходим, за да проверяваме се­бе си и да намираме истината. (Бр. 4/1994 г., ЗВ)

 

(Бр. 7/2015 на „Златоградски вестник”)