Новини

#отархива Русе-Подкова, към Бяло море през Златоград, е стратегията на НЦ за регионално развитие към МС

четвъртък, 18 юни 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Ефим УШЕВ

 

Както е ясно вече за всеки златоградчанин, а и за прави­телството, бъдещето на Златоград и общината се свърз­ва с отварянето на граничния пункт и бъдещия нов транс­портен коридор Русе-Подкова-Златоград, за които се изхо­жда от нови предпоставки при организиране на индустрия, транспорт и пр., които сега нямаме.

 

Затова стратегията ще е от национален мащаб, с ангажирането на съседни об­ласти и общини, а не предмет на инициативата само на на­шата община.

При едно от посещенията си в града зам.-генералният директор на Наци­оналния център по територи­ално развитие и жилищна по­литика (НЦТРЖП) г-н Атанас Атанасов сподели, че с цяла­та идея за отварянето на то­зи нов транспортен коридор ще изготвят разработка, с която се лансира очакваната промяна с оглед на стопанско­то развитие, инфраструкту­ра, обслужване и т. н.

В зави­симост от това, как ще про­текат процесите по осъщес­твяването на този коридор, може да се реши направата на втори мост, успореден на пър­вия - Русе-Подкова-Златоград. Преминаването през Стара планина е много тежко, зато­ва ще се търси трасе с по-леки условия. Това са дейст­вия, които обслужват нацио­нални и международни инте­реси и които най-ефективно ще въздействат в нашия ра­йон, тъй като тук ще се полу­чи срещата, преминаването на различните видове транс­порт към Гърция и брега на морето, най-близък от стра­ната на Златоград.

При отстояването на този коридор, смята г-н Атанасов, не всички общини ще имат равен старт, но тук при вас е изключително благоприятно. Това обаче няма да бъде една локална инициатива, както го гледате сега, а от национа­лен мащаб. Когато се направи конкре­тен проект ще се отбележи, че тук преминаванията са по-леки, теренът е по-нисък с 500-600 м, което позволява лесно извършване на пътни работи. Общата строителна дейност за включването в пътната си­стема на Гърция оттук са око­ло 14 км, а от Рудозем - 31 км. Това е особено важно предим­ство - по-ниски преминавания, с гарантирана проходимост през цялата година и оптимал­ни контакти за функционирането на Горубсо.

Сега се говори за 200-300 хил. т руда, които ще се тран­спортират с автомобилен превоз до фабриката в Ерма река. Затова всеки спестен километър означава много спестени пари. А разстояние­то от Златоград е с повече от половината по-малко, от­колкото от страната на Ру­дозем. В сравнителен план зо­ната на Златоград има много по-големи потенциали за ком­плексно използване на тази предпоставка - налична база в критична ситуация (става въ­прос за индустрията), тежка безработица, квалифицирана работна ръка, което създава условия при отваряне на гра­ницата да се търси интегри­рано развитие между Бълга­рия и Гърция.

Другата позиция, смята г-н Атанасов, е, че едно такова действие е изключително ва­жно за страната като цяло по отношение на геополитическото пространство - имаме големи интереси да лансира­ме и съдействаме през Бълга­рия да преминават междуна­родни транспортни коридори с оглед на националната ни идея. Когато загубихме ста­рите си партньори и нямаме вече традиционен пазар на ре­сурси, а и пазар на наша проду­кция, трябва да търсим нови­ партньори.

Един от шансо­вете за това, както и да се впишем в пространството на Европа, е инфраструк­турата, международните транспортни коридори, изпо­лзването на кръстопътното разположение на страната ка­то фактор за развитие.

В слу­чая отварянето на един та­къв коридор като Русе-Подкова и насочването му към Бяло море през Златоград, е голям плюс за цяла Източна Бълга­рия.

Отварянето ще бъде же­лезопътно и пътно и създава благоприятни предпоставки за последващо икономическо развитие - във всяко едно се­лище ще се преосмисли съответното стопанство.

Според мен, казва зам.-генералният директор на Националния цен­тър за териториално строи­телство Атанасов, целта ще бъде запазването на някои досегашни дейности и поява на нови такива, зад кои­то стои работна ръка. Тогава естествено е да се оформят центрове с по-голямо значе­ние в този транспортен кори­дор. Един от тях непременно ще бъде Хасково-Златоград, заключава г-н Атанасов. (Бр. 14/1993 г.)

 

(Бр. 6/2015 на „Златоградски вестник”)