Новини

#отархива Псевдонационалисти срещу националната идея. Синът Давидов (Бранко) търси под вола теле…

Tuesday, 16 June 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Ефим УШЕВ

 

Прочетохме в броя на в. „Де­мокрация” от 12 юни, че noд егидата на Движението за християнство и прогрес и не­говия председател Боян Саръев на 6 август в Златоград ще се проведе събор-надпяване под наслов „Родопите и космо­сът”. В него се отбелязва, че организаторите целят да съ­здадат празнично настроение в душата на планинеца, който от няколко години е в стресо­во състояние. Една нормална информация, която златоградчани приеха единствено ка­то новина.

 

Затова и публика­цията на в. „Дума” от 20 юни т. г. на I страница със загла­вие „Идеята за помашка нация не намира подкрепа”, намираме и възприемаме единствено ка­то груба инсинуация срещу ху­манните цели, които Движе­нието си поставя.

В нея изтъ­кнатият „националист” Бранко Давидов влиза в добре извес­тния стил на „Дума”, която има успехи в разделянето на наци­ята, и прави своеволен коментар-измишльотина, че обяве­ният събор-надпяване в Зла­тоград бил „поредният опит за отделянето на българите мохамедани в така проклами­раният помашки етнос”.

Гос­подинът дори твърди, че из­пълнителите за събора се търсели в „онези” среди, призовава към Роженския събор през август, където щял да се чуе „националният български фолклор”, а не псевдокултурни прояви, които целели точ­но обратното.

С този събор, според Давидов, се обслужва­ли „нечии интереси”.

Не само клеветнически, но и смешно звучат тези твърде­ния, след като авторът само няколко реда по-горе в същия материал е цитиран да казва, че „именно в този град хората живеят от векове мирно и в сговор и всички имат ясно отечествено чувство.”

Точно за това, господине Да­видов, тези хора не обслуж­ват ничии интереси, а са намерили най-точния израз за своето национално самоопре­деляне, без да търсят евтини политически дивиденти чрез съмишленици от парторгана „Дума”.

Всъщност някой трябва яс­но да подпомогне Давидов и сие да разберат, че основна­та цел на организаторите на събора, както е отбелязано и .в поканата им за участие, е обединението на родопчани, а не тяхното разединение, как­то се опитват те да напра­вят. Давидов дори си позволя­ва да говори за някакви пома­шки среди, което само по себе си е разделяне на нацията. А това е престъпно - поне като историк той тря­бва да знае, че религиозните предразсъдъци у по-възраст­ното поколение не е структурно диференциращ белег на етноса. Що се отнася до то­ва, че организаторите са изб­рали именно Златоград за про­веждане на проявата, то то­ва е най-естествено - това е градът на Дельо войвода, къ­дето е създадена гениалната песен за него. Затова и насловът е такъв – „Родопите и кос­мосът”.

И нещо друго - щом на Рожен щяло да се изпълнява „нацио­нален фолклор”, то какъв фолк­лор ще се изпълнява в Златог­рад, сине Давидов?! Обясни това с думи прости на хора­та, та дори и на читателите на „Дума”!

Най-интересното е, че сед­мица преди това в програма „Хоризонт” на БНР кореспондентът от Кърджали Георги Талев съобщава за някакво на­дпяванe в Златоград на българомохамеданите от Родопи­те. Което също е далеч от истината…

Според нас това е една кам­пания за дискредитирането на общината ни, след решението на МС от 21 юни т. г. за откриване на контролен гра­ничен пункт край Златоград, който ще реши маса проблеми на целия регион. Защото ста­ва в момент, когато е в ход влизането в сила на договор­ни отношения за сътрудниче­ство с делови среди от съсед­на Гърция и община Хрисуполис, а специализираните орга­ни от МС дават категорични заключения, че е от национа­лен интерес прокарването на пътя за Ксанти да бъде точно от страната на Златоград.

Точно такъв национален ин­терес преследват и организа­торите на предстоящия съ­бор в Златоград от Христи­янското движение „Свети Йо­ан Предтеча”. И всякакви „бранковизми” основателно можем да наречем с термина „подволотелизъм”, т. е. търсенето на теле под вола.

Господин Давидов има още време да се коригира. Ако ли не - то е без значение.

Най-вече за златоградчани. И за националната идея!

 

P. S. Горния текст можем да отнесем и към глупостите на същия господин в жълто просташкия вестник „24 часа”, на­ричан Малкия льжльо, който редовно се занимава с т. нар. „помашки въпроси” в Златог­рад и неизвестно защо злато­градчани продължават да го четат. (Бр. 14/1993 г., ЗВ)

 

(Бр. 6/2015 на „Златоградски вестник”)