Новини

#отархива Шефове от границата се престарават, тормозят граждани за паспорти

петък, 05 юни 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Нови сигнали на златоградчани, тормозени от гранични власти заради паспорти, ни на­караха отново да потърсим ко­менданта на поделението ма­йор Младенов. Той бе много учу­ден от въпроса ни, тъй като никога не е издавал заповед за формиране на гранични посто­ве където и да било в града и около него.

 

За случаите, с кои­то хората са ни занимавали, трябва да се обърнем към на­чалника на полицията, може би това са били техни проверки, смята майор Младенов. Той ни информира още, че само в съ­бота и неделя, както и в дните на национални празници, охра­ната около границата е повече засилена и са възможни про­верки, но само на коли с чужда регистрация или такива извън окръга.

Но дори и тогава про­верките са само в 7-километровата зона на границата към язовира и военната градина. Районът на Хасидере е към момчилградските гранични части и нашата комендатура няма от­ношение към него, а в нашия район земеделците могат спокойно да работят земите си, защото заповед и нареждане да бъдат проверявани няма. Зато­ва не е възможно гранични офи­цери и войници да си превиша­ват правата, каза пред нас ко­мендантът на Златоград.

Бдителността ни обаче не може да отслабне, защото за­честиха нарушенията на гра­ницата от чужди граждани и такива от вътрешността на страната, смята той. От м. октомври ми­налата година до днес има 6 нарушения на границата от чужди граждани с цел преми­наването й, като три от тях са станали през м. март. На­рушителите са най-често ру­мънци, а наскоро са заловени и двама ученици от Варна, ко­ито обяснили, че искат да хо­дят в Гърция да работят се­зонна работа.

Все пак, за да бъдем и ние полезни на майор Младенов, ще кажем и конкретно име, предупреждавало наши съграждани, че следващия път без паспорти няма да ги пус­не до нивите им - капитан Александров, шеф на близка­та застава, който е правил проверките си почти в очер­танията на града, в гората малко над бар „Диана”. Така че, ако този човек е превишил правата си, както де факто излиза, то би било нормално да му се потърси отговорност.

В броя си от края на март писахме за първите реакции на граждани, възмущаващи се от завърналите се проверки при влизането в града ни от гра­ничните власти, като определяхме тези проверки за уни­зителни, третиращи ни отно­во като втора ръка граждани, чиито човешки права се нару­шават.

Сега установяваме, че тези унижения продължават и малко ни интересува дали има или няма заповеди за тях.

Междувременно в предаване­то „Открито” на БНТ, минис­тър Начев обяви, че е наре­дил да се анулира заповедта за подновените проверки в граничните райони. И наисти­на - заповеди няма, но провер­ки има.

Нима отново се вър­нахме към безименното теле­фонно управление? (Бр. 12/1995 г., ЗВ)

 

(Бр. 5/2015 на „Златоградски вестник”)