Новини

#отархива Фанатици воюват срещу правата на другите

четвъртък, 28 май 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Данко СРЕБРЕВ

С. Старцево

 

След като с последовател­ни три решения от 1995 и 1996 г. Районният, Окръжният и Върховният съд се произна­сят против иска на мюсюлман­ското настоятелство в с. Старцево за собственост на земята, за която претенди­рат, сега братята мюсюлма­ни започват същата процеду­ра отново.

 

Целта е да се бави за неопределено време стар­тът на строежа на църквата в селото, който кой знае защо не им е много по сърце.

Мюсюлманското в своя иск твърди, че има имота от де­ветнайсети век...

Твърди, но не доказва. Аз пък ги питам: а дотогава чий е бил имотът? Казват, че са построили учи­лище-мечит през 1924-1925 г., но в същия период и в същата сграда се разкрива и светското „народно първона­чално училище”. Че това е та­ка, личи и от летописните книги на училището. Ново учи­лище се построява през 1935 г., с труда на цялото село, вър­ху основите на старото и съ­ществува до 1962 г.

По-късно е превърнато в пансион, до построяването на шивашкия цех тук. Останалата част от имота - тази, в която ще се строи църквата, мюсюлмани­те я искат, за да си правят в нея курбаните. Макар че до­сега те се правят на Топчиеви поляни и на Балали.

В спорния имот, през 1951 г., се построява сграда и то без съгласието на джамийското настоятелство, в която се помещаваха кметът, деловод­ството, пощата, радиовъзе­лът.

На долния етаж беше разположено читалището. За­това новият иск на мюсюл­манската организация е съ­шит с черни конци…

А не е ли по-достойно нас­тоятелството да се оттег­ли от действията си срещу нас?

Нека вземе пример от ре­лигиозните общности в Зла­тоград, където на всеки праз­ник те взаимно си честитят и се поздравяват. Защото то­лерантността е в основата на всяка религия и не можеш да отнемеш правото на дру­гия от религиозна съвест.

На­ли и ние, християните, имаме право на молитвен дом - така, както ползват това право и мюсюлманите. Така или иначе сме се разделили духовно и трябва да се приемем с разли­чията си. Защото и ние, и де­цата ни, и внуците ни - всички ще живеем заедно. А духовни­те ни средища трябва да имат преди всичко морал.

 

Б. р. Първа копна на църква­та в селото ще бъде направе­на от митрополит Арсений, след освещаването на храма в Неделино на 7 септември. (Бр. 16/1997 г.)

 

(Бр. 5/2015 на „Златоградски вестник”)