Новини

#отархива Златоградчани сами ще решат да има или не вестник в града им през `95-а и нататък

сряда, 20 май 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

През миналата седмица главният редактор на „Зла­тоградс­ки вест­ник” се възползва от пре­доставе­ното му време, за да се о б ъ р н е към своите съг­раждани по местния видеоканал.

 

Поводът бе предстоящата кръг­ла годишнина (5 години) от изли­зането на първия брой на общин­ския вестник, което е началото на нов културен и обществен ин­ститут в нашия вековен град, с какъвто малко градчета в стра­ната могат да се похвалят. Защото в момента хвалбите са най-малко уместни, каза редакторът - катастрофата, в която е натикана страната ни, унищо­жава предимно финансово уязвимите центрове, сред които е и нашият вестник.

Затова сега хо­рата са единствените, които могат да го спасят да оцелее, като направят целогодишен або­намент за изданието или даре­ния според възможностите си. Отделените за това средства от тях имат както материален, така и морален израз - това е техният ангажимент и глас „за” съществуването на златоградското издание - като обществен коректив, лице и авторитет на общината ни.

Затова преценете сами, се казва в обръщението по видеоканала - желаете ли, или не нашият град да има свой вестник, зад който да застанем всички.

Евентуалният ваш глас „против” тази възможност, ще смъкне от мен моралния ангажимент в не­леката работа по издаването на „Златоградски вестник”, завършва главният редактор, с очакване на „отговора” от златоградчани. Който може да бъде само техни­ят абонамент за следващата го­дина. (Бр. 24/1994 г., ЗВ)

 

(Бр. 4/2015 на „Златоградски вестник”)