Новини

#отархива Ще се отвори ли границата…

събота, 25 април 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Предложение-искане, подписано от председателите на временните изпълкоми на общинските народни съвети в Златоград и Неделино, е изпратено до правителството на Република Бълга­рия. В него се съдържа кратка характеристика на трудното иконо­мическо положение, в което се намират сега двете общини и се изтъква необходимостта техните територии да се обявят за Свободна Икономическа Зона, с временни митнически облекчения при разширено участие на чуждестранни вложители на капитали.

 

Как се обосновава това предложение?

Преди всичко близостта ни до Ксантийската област в съседна Гърция, до първото село на която ни делят само 8 км. Това е с. Медоса, чието българско име до 1944 г. е Мемково. Отсечката Златоград - Медоса е лесно преодолима,. защото е кратка и на ниска надморска височина. Тя е част от пътя Златоград - с. Термес (Баните) - с. Ехинос (Шахин) - Ксанти, действал до за­тварянето на границата през 1944-45 г.

Докато от Ксанти в посока Рудозем разстоянието е по-дълго, отсечката до граница­та е тип „козя пътека”, а над­морската височина е над 1700 м.

На 39 км от Златоград е жп-гара Подкова, която през 1942-1943 г. е замислена с направление Златоград-Ксанти, но по из­вестни причини тогава германците изоставят строежа, макар и прокарали трасето до с. Бенковски.

И за двете общини има свободни покрити и непокрити производствени площи, които сега са неефективни. Текстилната промишленост в двата града е с възможности за производство на над 16 млн. кв. м. тъкани. Ши­вашките предприятия тук са с над 500 високопроизводителни машини (немски и японски), които сега бездействат.

Автотран­спортното предприятие е с над 250 моторни единици, а сега работи с половината си капацитет. Топлата минерална вода в с. Еpма река е уникално национално богатство с неизчерпаем дебит.

Сериозните съкращения на ра­ботна ръка налагат една преориентация на заетост, още повече, че при нас са оскъдни земеделските земи. Затова един от изходите е тази свободна икономическа зона с облекчен митнически ре­жим. Така ще се възстанови ежедневното общуване на хората от Златоградска околия с околия Ксанти, както е било до 1945 г. Накрая в предложението се изразява надежда, че почитаемо­то правителство ще окаже не­обходимото внимание на тази идея, която е сериозен спасите­лен изход от сегашната неблагоприятна икономическа и социал­на ситуация в нашия планински граничен район.

...

Кметът на Златоград е изпра­тил писмо до кмета на гр. Ксанти в Гърция, с което го кани да посети нашия град в най-близко време. (Бр. 15/1991 г.)

 

(Бр. 3/2015 на „Златоградски вестник”)