Новини

Онкооборудване за 439 150 € се съхранява на склад от пет години

неделя, 10 август 2014 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Има ли развитие проектът за изграждане на онкологичен център в Смолян и каква е перспективата за реализацията му до края на 2014 година. Въпросите са зададени от д-р Даниела Дариткова – депутат от ПП ГЕРБ, до министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева. Тя иска да знае също какво е състоянието на доставената медицинска апаратура и съдбата на тази, която е планирана за доставка.

Въпросите на народния представител са провокирани от публикации в медиите с изявления от представители на БСП за възможно приключване на проекта до края на тази година. Д-р Дариткова сочи, че няма информация за предварително съгласуване на процедурите за доставка на обзавеждане за онкоцентъра, за ядрено-магнитен резонанс и остеоденситометър. Няма също и данни за окончателно съгласуване на документацията за строителство на центъра от гръцка страна.

 

Информацията, с която

разполага д-р Дариткова

по отношение на

проекта, е следната:

 

. Гръцкият план за икономическо възстановяване на Балканите, стартира като петгодишна програма за сътрудничество (2002-2006). Впоследствие, поради забавянето на практическото изпълнение на програмата, тя бива удължена до 2011 г. Общият й бюджет възлиза на 550 млн. евро, които са предназначени за мащабни инфраструктурни проекти и подкрепа за частни инициативи, с цел укрепване на политическата, икономическата и социалната стабилност в Югоизточна Европа.

През м. юли 2005 г. община Смолян кандидатства за финансиране пред Министерство на финансите, като управляващ орган на средствата по програмата, с проект „Изграждане на регионален център за онкологични заболявания с хоспис”. Проектът е одобрен за съфинансиране през 2006 г. с общ бюджет 1 425 884 евро като приносът на т. нар. „гръцки план” е 1 140 707 евро. С Решение No 449 от 09 юни 2009 г. Министерският съвет определи дирекция „Европейски инфраструктурни проекти” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за национален договарящ орган на проектите, финансирани от Република Гърция по Споразумението за петгодишната програма за сътрудничество и развитие.

По Проект „Изграждане и оборудване на Онкологичен медицински център – Смолян”, напредъкът към момента е следният.

 

По отношение

на доставката на

оборудването

 

Сключен договор за доставка на медицинска апаратура на стойност 1 018 650.00 €. Срокът за извършване на доставките е 20 септември 2009 г. Част от договореното медицинско оборудване, на стойност 439 150 €, е доставено на 1 и 8 септември 2009 г. и се съхранява на склад. Сертификатът за условно приемане е подписан на 17 септември 2009 г. Оборудването е застраховано и се съхранява в сградата на община Смолян, в помещение, съобразено с изискванията за съхранение на такъв тип апаратура. Оборудването е осчетоводено и заведено в активите на общината. То ще се монтира и тества след изграждане на Регионалния онкологичен център – Смолян.

Стои неизяснен въпросът по отношение на гаранционните срокове. Предстои доставка на ядрено-магнитен резонанс и остеоденситометър, за което ще бъде обявена нова процедура, поради изтичане на срока по вече сключения договор.

 

На 28. 08. 2012 г. е изпратено писмо до Дирекция „Европейски инфраструктурни проекти и благоустройствени дейности“ към МРРБ, с актуализиран списък на обзавеждането, необходимо за бъдещия Медицински Онкологичен център, във връзка с обявяването на тръжна процедура за доставка. Документацията за провеждане на тръжната процедура за доставка на обзавеждане е изпратена за предварителен контрол от гръцка страна през м. септември 2012 г. През м. октомври от гръцка страна в МРРБ е постъпило писмо, с което ги уведомяват, че предварителният контрол ще бъде извършен във възможно най-кратки срокове, предвид смяната на правителството в Гърция и промени в състава на министерството там.

 

(Бр. 6/2014 на „Златоградски вестник”)