Новини

Оправяме 4 км път до Пресока

сряда, 23 април 2014 Златоградски вестник Златоградски вестник
   

Безвъзмездна финансова помощ ще получи общината от Държавен фонд „Земеделие” за реализиране на проект за реконструкция и доизграждане на водопроводните мрежи на селата Ерма река и Аламовци.

Към същия ще се извърши и рехабилитация на общински път Неделино-Старцево-Пресока-мах. Читакови колиби, както и реконструкция на 4 км от общинския път за с. Пресока. Стойността му е 1 778 165 лв. без ДДС, а дейностите ще започнат в началото на 2014 г., след избор на изпълнители на строителството.

 

(Бр. 23/2013 на „Златоградски вестник”)