Новини

МФ размаха пръст на кмета да плаща дълговете си

сряда, 15 януари 2014 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Остро писмо от министъра на финансите са получили тези дни кметът и председателят на ОбС-Златоград. Поводът е огромният дълг на общината към стопански субекти и доставчици на услуги, като се припомня, че „…наличието на просрочени задължения е показател за неефективна система за вътрешен контрол, пропуски в управлението на риска, контролните дейности и мониторинга, които са важни елементи на системите за финансово управление и контрол”. 

 

Обръщаме ви внимание, че с приетия Закон за изменение и допълнение на Търговския закон се въвеждат изискванията на Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки, която формулира конкретни и ясни правила към страните по търговски сделки при договаряне на срок за изпълнение на парични задължения, включително и към публичните възложители – органите на държавната власт, възложители на обществени поръчки, както и определя правата на кредиторите при забава на плащане от страна на длъжника, се казва в писмото. Според разпоредбата от Търговския закон, когато длъжник по търговска сделка е публичен възложител, страните могат да договорят срок за изпълнение на парично задължение не повече от 30 дни. По изключение може да бъде договорен и по-дълъг срок, но не повече от 60 дни. Като общо правило, ако не е уговорен срок за плащане, паричното задължение трябва да бъде изпълнено в 14-дневен срок от получаване на фактура или на друга покана за плащане.

„В случай, че не предприемете активни действия за разплащане на натрупаните просрочени задължения и при отклонение от утвърдения от вас план-график за разплащане на отчетените към 31. 12. 2012 г. просрочени задължения, както и при констатирани нарушения на Закона за общинския дълг, на основание Закона за държавната финансова инспекция ще се инициира незабавна проверка от Агенцията за държавна финансова инспекция, относно нарушенията на финансовата дисциплина, като на съответните длъжностни лица ще бъде търсена наказателна отговорност”, предупреждават от Министерството на финансите и пишат: „Неплащането в срок на задълженията представлява нарушение на финансовата дисциплина…”

 Въпреки това писмо и въпреки огромната задлъжнялост на общината, само преди дни кметът събра подчинените си бюджетни кадри, за да гласуват новото му предложение за „встъпване в дълг”, с което Златоград ще увеличи дълга си с още минимум половин милион лева.

 

(Бр. 18/2013 на „Златоградски вестник”)