Новини

КЗК ще се произнесе по жалба на Минстрой за топлата вода

вторник, 26 ноември 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Жалба от „Минстрой холдинг” пред Комисия за защита на конкуренцията е спряла изпълнението на кметско решение, с което е открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строително-монтажни работи по водовземно съоръжение и конструкция на надземната част на геотермален водоизточник. Всички действия по провеждане на процедурата са преустановени до влизане в сила на определение/решение на Комисията.

Кметът обяви процедури за избор на изпълнители на 1 август. Изграждането включва прокарване на сондаж в с. Ерма река с проектна дълбочина от 860 м., а хидроложките изпитания включват дейности за интензификация на водоносния хоризонт, опитно-филтрационни изследвания, вземане и анализ на водни проби за определяне на качеството на подземните води. Температурата на водата е около 89-92 градуса. Финансирането на проекта е целево със средства от ПУДООС на стойност 2 491 748 лв. без ДДС, а за хидроложките изпитания е 65 хил. лв. без ДДС. Прогнозният срок за изпълнение на всички дейности е 12 месеца.

 

(Бр. 15/2013 на „Златоградски ведстник”)