Новини

Родопски насуски за нашине люде в Ксантийско

събота, 19 октомври 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Кой ни гали да е млад и кой ни гали да гали? Ала времесу борже минова и саму спуминанену устанва. Ама пак е хубаву да има спуминане, оти ага устаряе чиляк, лу ейнва му устанва. Та едни стари са спуминали ага са са галили напреш, га са били луди млади. 

Труица старци сидяли на припек на един сукак в едно село и си думали. Ачи поминала адна каматна мома приз сукакан. Старцине я загледали, та че ага издалечила, единян рекал:

- Айсва да го фатиш на тясно, та да го пригребеш адно хубаве…

Другиян са обадил:

- Че та да го постискаш и упитиш, какно лу ти си знаиш…

Пък третиян рекал:

- Чем то меса да имеше и друго за правене, ама какво ли беше…

 

(Бр. 13/2013 на „Златоградски вестник”)