Новини

Бюджетът на общината за 2013 г.: Разплащане на 349 525 лв. просрочени задължения

вторник, 18 юни 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

 

Това е сумата, която ще възстанови общината през тази година от няколкомилионния си дълг към фирми и доставчици, т. е. – нейните кредитори.

От приетия наскоро общински бюджет се заделят пари и за субсидиране на спортни клубове, пенсионерски клубове и сдружения на хора с увреждания. Предвидена е финансова подкрепа на местната болница и на социално слаби граждани в общината, за подпомагане на тяхното лечение. Акцент в разходната част на Бюджет`2013 г. се пада на проектите по Оперативни програми, които общината Златоград ще реализира. С местни приходи ще бъдат финансирани издръжката в целодневни детски градини и детски ясли, подържане на уличната мрежа и тротоарни пространства, чистотата и озеленяването, спортни бази, в т. ч. и плувния басейн.

Бюджетът за т. г. е в размер 6 959 173 лв., в това число за държавни дейности 4 452 548 лв., за местни дейности - 2 506 625 лв. По приходи са заложени определените със ЗДБ на РБ за  годината субсидии и трансфери в размер на 4 631 065 лв.: . обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности - 3 554 165 лв.

. обща изравнителна субсидия за финансиране на местни дейности – 698 100 лв. . трансфери за зимно подържане и снегопочистване на общински пътища – 95 200 лв. . целева субсидия за капиталови разходи – 94 900 лв. . целева субсидия за капиталови разходи за общински пътища – 188 700 лв. През 2013 г. се предвижда размерът на данъчните приходи да бъде 377 880 лв., което е с 34 790 лв. повече в сравнение с плана за 2012 г.

В частта на неданъчните приходи се очакват постъпления, в размер на 1 411 077 лв., което е с 152 515 лв. повече от плануваното за 2012 г.

Увеличен е размерът на ТБО, включени са нови платени технически и административни услуги, както и очакваните приходи от прилагането на Наредба № 3 за рекламната дейност в община Златоград.

 

(Бр. 6/2013 на „Златоградски вестник”)