Новини

След последните дъждове за първи път „евакуирали” предприятия…

събота, 06 април 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

След 15-16 часа непрекъснат дъжд, язовирът не само се изпълни с вода, но и преля. Опасно се вдигаше нивото при водослива на двете реки в центъра. Усещането бе, че водата вече доближаваше металния знак над коритото, символ на предишната водна трагедия, при която имаше и човешки жертви, и чиито въжета бяха скъсани при летния ремонт през 2012, без кметът да поиска тяхното възстановяване.  Особено опасна на вид беше в реката около новите мостове в центъра - бе видно, че ако и през втората нощ пороят бе продължил, точно там щяха да се появят проблеми с преливането и заливането на града. Цяло щастие беше, че дъжд през следващата нощ нямаше… 

 

Свикан бе и кризисния щаб на общината, който заявяваше готовност за пълна евакуация на жителите на града и особено населението в долния край на реката. По медиите се пусна изказване на кмета, че са „евакуирани само производствените предприятия” в промишлената зона, без да се обясни какво значи това и как става „евакуация” на сгради и халета.

Нивото на река Върбица се е повишило от преливащата вода на язовир „Златоград”, съобщиха в сайта на общината, в който се споменаваха и три непроходими пътя, поради свлечени земни маси - в с. Аламовци и махала Кобилин дол до селото, както и в с. Старцево и в с. Пресока.

В Златоград бяха наводнени няколко жилищни и административни сгради, след регистрирани над 89 литра на квадратен метър дъждовни води. За 24 часа количеството на валежите е било над 130-140 литра.

Според Янчев изготвен е списък с обекти, за които се очакват средства от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии - заради щетите, нанесени в общината от наводненията още през февруари 2012 г.

„Трябва да се изградят водостоци, отводнителни шахти, налага се и ремонт на участък от канализационната мрежа. Защото при силен дъжд се наводняват междублокови пространства и избени помещения на сградите в града”, каза кметът, но не уточни кой му е пречил досега именно това да прави, а не само да застила реки и градинки с бетон.

 

 Кратка справка за местното поречие  

През последните десет години р. Върбица е предизвикала две големи наводнения - през 1991 и 1996, които нанасят големи щети на населението по нейното поречие. Гъстотата на речната мрежа в общината варира в границите на 1,5 - 2,5 км/кв.км., средногодишните валежи достигат до 1200 л/кв.м., отчитат от общината. Характерни за района на Златоград са интензивните валежи с различно времетраене, които най-често са през есента и зимата, съчетани с големия водосборен басейн на р.Върбица. Която е с обща дължина 98,1 км. и водосборна площ 1202,8 кв. км. Реката води началото си от вливането на притоците Малка река и Голяма река в центъра на Златоград. И двата потока имат нарушение на естествения си отток, чрез съществуващите хидротехнически съоръжения – язовир „Златоград” на Малка река и хвостохранилище „Ерма река” на р. Ерма – приток на Голяма река.

Влияние върху климатичните условия в община Златоград оказват надморската височина и особеностите на релефа. Златоград е поставен в природни условия, предполагащи високи стойности на речната вълна - компактна водосборна област, стръмни планински склонове, сравнително рехава растителност, слаба влагоемкост на почвите, близост до Средиземноморието, където се формират значителни атмосферни валежи. Всички тези физико-географски условия компилират реална възможност за катастрофални наводнения.

 

(Бр. 1/2013 на „Златоградски вестник”)