Новини

Готви се НПО за екозона „Циганско градище”

петък, 21 декември 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Какво представлява и защо е ценна тази защитена зона

   

Гражданска неправителствена организация за управление на защитената екозона по Натура 2000 „Циганско градище” да се създаде в най-скоро време, решиха заинтересовани страни от общините Смолян, Златоград, Мадан и Рудозем, в чийто ареал се простира землището, на работна среща в „Сивриевата зала” наскоро.

Организатори бяха от природозащитната организация „Зелени Балкани”, които провеждат тук третото си обсъждане след тези в Мадан и Рудозем и според координатора на „Зелени Балкани” Даниела Попова, много необходимо е изграждането на капацитет за устройство и управление на зоните по Натура 2000 в Смолянска област. Една от тях е простиращата се в четири общини защитена зона „Циганско градище”, за чието управление ще се сформира неправителствена организация с представители и членове от заинтересованите страни в тях – собственици на имоти, ползватели на земи, ДГС, общините, други екоорганизации.

Учредителното събрание да стане малко по-късно, решиха дебатиращите в Златоград – за да бъдат уточнени както учредителите, така и членовете на бъдещото сдружение.

Зоната е част от общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000 и за нея следва да се изготви план за управление. Участниците в срещите до момента са единодушни, че бъдещият план за управление би следвало се изготви с активното участие на хората от региона, смята и г-н Йотов от „За да остане природа в България”, лектор на срещата. Това е движещият мотив както на организторите, така и на останалите участници в срещите, тъй като управлението на един природен обект би следвало да се планира и осъществява в хармония както с нуждите на екоситемата, така и с опитът, знанията и нуждите на местните общности.

Немският опит в управлението на зони по НАТУРА 2000 в Златоград представи Карстен Бурграф, представител на немска неправителствена структура, която успешно извършва дейности в защитени зони от общоевропейската екологична мрежа в Германия. Според него горите в  смолянския регион са едни от най-добре запазените и добре стопанисвани в България и това е една от причините немските научни институции да насочат вниманието и подкрепата си към тях.                                                                                   ЗВ

 

Защитена зона „Циганско градище”  е част от общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000  от 2007 г. Обявена е по реда на Европейската директива за природните местообитания. Предмет на опазване в зоната са значими за общността видове като глухарят, вълкът,  мечката, дивата коза и пъстрият пор. Защитени са също осемте вида прилепи: широкоух прилеп, малък подковонос, голям подковонос, средиземноморски подковонос, а също и видовете дългоух, остроух, голям и трицветен нощник.

От земноводните и влечугите в рамките на Директивата се опазват двата вида сухоземни костенурки – шипобедрената и шипоопашата, както и дребната жаба жълтокоремната бумка, която се среща в чисти реки, ручеи и дори в коритата на някои планински чешми. Установените безгръбначни, предмет на опазване в зоната, а и в горите извън нея, са ручейният рак, алпийската розалия, буковият сечко, обикновеният сечко и бръмбарът рогач.

В „Циганско градище” е установено разнообразие от 11 ценни природни местообитания, сред които много добре запазени букови, бялборови и дъбово-габърови гори, както и богати на биоразнообразие тревни съобщества, като планинските сенокосни ливади и оро-мизийските ацидофилни  тревни съобщества.

От голямо значение е и опазването на някои ендемични видове, като родопския крем.

Овен че е зона от НАТУРА 2000, поради своето разположение и добре запазена дива природа, „Циганско градище” е и част от Инициативата „Европейски зелен пояс”, която цели да създаде своеобразна мрежа от защитени територии по протежението на бившата „Желязна завеса” в цяла Европа.

Днес тези територии все още са много богати на редки растителни и животински видове, поради ограничения достъп на хора до тях по време на Студената война. Инициативата и основното финансиране за създаването на „Европейски зелен пояс” отново идва от немски правителствени и неправителствени организации.

 

(Бр. 19/2012 на „Златоградски вестник”)