Новини

Столовата в основното училище готова до ноември

сряда, 13 юни 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

В ОУ „Васил Левски”-Златоград учат 392 ученика от 1 до 8 клас. То е средищно училище, като за пътуващите ученици и за желаещите да се хранят в учебното заведение е необходимо да се осигури добро място за хранене. Действащата столова с капацитет около 60 места е в приземния етаж на Старото училище с камбанарията, което е архитектурно-строителна недвижима културна ценност и не отговаря на съвременните изискванията за хранене. Затова  споразумението, което подписа кметът Мирослав Янчев с МТСП наскоро по проект Красива България, е важно за златоградското училище. Негов предмет е финансиране на обект ученическа столова – преустройство и промяна на предназначение на част от партерен етаж в сградата на училището. Преустроеното в ученическа столова помещение е масивно и включва подход, коридор, ученически кабинет и санитарни помещения. Санитарните помещения се запазват, като в тях се предвижда основен ремонт. Част от отвореното пространство (колонада) и ученически кабинет се обособяват като кухненски блок, а залата за хранене се разполага изцяло в отвореното пространство. Финансовият принос на общината за довършването на този обект е 50% от необходимите средства и е в размер на 49 742 лв. Разходите, свързани с изготвяне на инвестиционен проект, провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, строителен надзор и технически контрол, са за сметка на общината. Изпълнението на дейностите по сключеното споразумение трябва да приключат най-късно до 23. 11. 2012 г.

 

(Бр. 7/2012 на „Златоградски вестник”)