Новини

Половината от проектите, по които работим, ще са завършени тази година

неделя, 06 май 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Разговор с Елмира Угорлиева-Пехливанова, зам.-кмет на община Златоград, за проектите, които ще изпълнява през тази година общината

 

 

- По колко проекта се работи в момента в общината и какъв е етапа на тяхната реализация?

- Към настоящия момент община Златоград реализира като водеща организация следните проекти: . Проект «Изграждане на крайбрежна стена – корекция на левия бряг на р. Върбица по бул. „България” и почистване на речното корито»; Открити са процедури за избор на изпълнител на СМР. Изпратен е годишен доклад за напредък за 2011 г., сключени са договорите за одит (чрез събиране на три оферти) и осигуряване на информация и публичност (директно договаряне; . Проект  „Повишаване на туристическата атрактивност на град Златоград”; В момента се очаква одобрение на план-графика на дейностите,  както и на предложения екип за управление на проекта. Открита е процедура за извършване на независим финансов одит по проекта и процедура за избор на външна консултантска помощ при изготвяне на документации и провеждане на процедури по ЗОП; . Проект: «Рехабилитация на градския парк в град Златоград». Има Решение на КЗК за връщане на процедурата за избор на изпълнител на СМР, на етап е сформиране на нова комисия за разглеждане на офертите, в която да се включи външен експерт със специалност, сходна с предмета на поръчката. Има краен срок за работа на комисията до 29. 02. 2012 г. С решение кметът на община Златоград определи за изпълнител на СМР „Минстрой Холдинг”АД. Подписан е договор с избрания изпълнител за осъществяване на строителен надзор. Поискано е удължаване  валидността на офертите на участниците в процедурата. Поискано е от ДФЗ удължаване на срока за изпълнение на проектните дейности; . Проект "Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа в с. Долен и реконструкция на спортен център, изграждане на обслужваща сграда и зала за спорт на закрито в град Златоград”. Предстои до края на м. февруари 2012 г. комисията за избор на изпълнител на СМР да приключи работа. Сключен е договор с избрания изпълнител за извършване на строителен надзор при реализиране на строителни и монтажни работи на обекта;

. Проект „Благоустрояване на площад в централната градска част на град Златоград”; Документацията за откриване на процедурата е съгласувана с ДФЗ, очаква се съгласуване и на исканата корекция, за да бъде открита обществената поръчка;

. Проект „Изграждане на Комуникационно трасе – ГП „Златоград – Термес – Ксанти”.

С решение кметът на община Златоград определя изпълнител на строителните работи обединение „Крис МТ- Строител”. Решението на кмета за избор на изпълнител е обжалвано пред КЗК. Очаква се до 24. 03. 2012 г. да има решение на КЗК. До края на месец февруари 2012 е определен крайния срок за работа на комисията за избор на фирма за извършване на строителен надзор при реализиране на строителни и монтажни работи на обекта. Сключен е договор за осъществяване на авторския надзор по време на строителството по проекта. Изминали са три отчетни периода (тримесечни) и един допълнителен. Всички изплатени разходи от община Златоград в рамките на проекта са верифицирани и одобрени за възстановяване;

. Инвестиционен проект за «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа /битова и дъждовна/ в Златоград” и «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и ПСОВ в с. Старцево». В момента всички изготвени документи, резултат от техническата помощ се актуализират съгласно новите изисквания на ОПОС и план-графика към поканата за представяне на проектни предложения. На 31. 01. 2012 се представиха актуализираните прединвестиционни проучвания за изграждане на ВиК мрежи в Златоград и с. Старцево. 

 

- Колко от тези проекти се ръководят от служители в ОбА или от общински съветници?

- Управлението на проектите, финансирани по ПРСР, е възложено на консултантска фирма, предвид условията на програмата. В екипите на всички останали проекти участват служители от общинска администрация, но не и общински съветници. 

 

- Имаше много критики лично към вас, в ръководството на колко проекта участвате?

- Като че ли е твърде пресилено да се говори за критика, защото конструктивната и адекватна критиката съдържа факти и конкретни предложения за отстраняване на допуснати грешки. Мисля, че в този случай става дума по-скоро за предположения от анонимни субекти, коментиращи определени ситуации на принципа на „гадаенето”, без да се базират на факти. По настояване на кмета на община Златоград съм ръководител единствено на проект „Изграждане на Комуникационно трасе – ГП „Златоград – Термес – Ксанти”. Подробна информация за екипите по проектите е на разположение в общинска администрация, както и в общинския съвет. Ако тя представлява интерес и за читателите на „Златоградски вестник”, те може да я получат по всяко време от нас.

 

 - Казват, че вземате много пари по тези проекти. Така ли е?

- Отново някой някъде „казва”! Ясно е само за какво се спекулира, за което е по-удачно „субектът” да се скрие в образа на анонимния. Като уважавана медия с дългогодишна практика, вие най-добре знаете, че журналистиката борави с конкретна информация, събрана най-малкото от три независими източника, която трябва да се потвърди или не от този, към когото са насочени въпросите. Искам още веднъж да кажа пред вас, че не съм привърженик на политиката на анонимност. За да бъде ясен отговора, е необходимо да се знае какво се пита. Така че, когато се уточни по безспорен начин какво означава „много пари”, бих могла да отговоря конкретно на въпроса много ли са парите или не. Разбира се, ако това представлява интерес от доказано обществено значение. Към настоящия момент получавам възнаграждение за реално извършена работа, в рамките на утвърденото. Всеки, който цени своя труд и уважава усилията на другите, би се замислил дали информацията, получена от отговора на подобни въпроси, е толкова ценна или по-скоро е необходима за отклоняване интереса на обществото от важните неща за местното развитие. 

 

- Да поговорим конкретно за някои проекти. Кой ще изпълнява в крайна сметка този за градския парк, чийто срок изтича през април?

- Рехабилитацията на градския парк ще бъде извършена от фирмата, с която кметът сключи договор за изпълнение на СМР. Както вече споменах, поискахме удължаване на срока за изпълнение на проектните дейности. Общинският съвет взе  решение за издаване на нова запис на заповед, с удължен срок на действие. Очакваме в най-скоро време да получим и исканото удължаване на срока на проектните дейности.

 

- Държите ли още на твърдението си, че въпреки корекцията на ОбС в решението си за трасето към Ксанти, коритото на реката ще се покрива?

- Благодаря много, че ми предоставят възможност да направя поредно уточнение по този въпрос, който действително е обществено значим. Проектът, свързан с изграждането на комуникационното трасе Златоград-Термес-Ксанти, е резултат от една мащабна информационна кампания, предприета от кмета Янчев. В продължение на няколко месеца Концепцията за централната градска част се обсъждаше с жителите от всички квартали на Златоград, които изразиха различни мнения. Направените предложения, които се подкрепиха от мнозинството, намериха отражение и в самата Концепция. В законоустановения срок никой не обжалва решението за изграждане на предвидените в Концепцията обекти. След което общинският съвет взе решение, с което упълномощава кмета на община Златоград да кандидатства за финансиране на проекта за изграждане на комуникационно трасе Златоград-Термес-Ксанти, по Програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г. По повод ваша жалба, получена и в администрацията на МРРБ, след подписването на договора за получаване на безвъзмездна финансова помощ, бе направена проверка от експерти от МРРБ,  които констатират, че няма извършени закононарушения, относно предприетите дейности, свързани с цитирания проект. Впоследствие общинският съвет взе ново решение, с което е запознат Управляващият орган на финансиращата програма. Становището на финансиращия орган е, че е недопустимо да се правят промени, които водят до съществено разминаване с вече одобреното и финансирано проектно предложение. Мисля, че коректната позиция на заинтересованите лица, е реакция преди получаване на исканото финансиране, а не след това. Искам да подчертая още веднъж, че в рамките на законоустановения срок никой не възрази по предложената от кмета и утвърдена от общинския съвет Концепция за централната градска част. Като ръководител на проект съм длъжна да съблюдавам правилното разходване на европейските средства за вече одобрените проектни дейности.

 

- Една оптимистична преценка от ваша страна какво би показала – колко проекта все пак ще бъдат завършени тази година?

- Вменявате ми доста пророчески способности. Понеже въпросът е в бъдещо време, няма как да бъда конкретна и да не използвам условности. Ако решенията на всички институции са в полза на община Златоград, то тогава ще бъдат реализирани всички проекти, чиито краен срок е 2012 г. А именно крайбрежната стена по бул. „България”, комуникационното трасе /чийто краен срок е в началото на 2013 г./, можем да бъдем оптимисти дори и за градския парк, където очакваме удължаване на проектните дейности. Т. е. половината от одобрените проекти на общината.

 

(Бр. 4/2012 на „Златоградски вестник”)