Новини

Безработицата е с леко движение нагоре

вторник, 10 април 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Брой и равнище на безработица –

сравнение с предходен месец 

 

Представената таблица отразява измененията в броя на регистрираните безработни лица спрямо предходния месец, която е в посока на увеличение общо за Бюрото по труда и за  двете общини – Златоград и Неделино.  

Входящ поток на безработни 

Общия брой на входящия поток безработни през януари 2012 г. в БТ-Златоград е 333 лица, всички като новорегистрирани безработни. 

 

Изходящ поток на безработни

Изходящият поток през месец януари 2012 г. е общо 100 безработни и се разпределя  както следва: Постъпили на работа лица общо - 56; Отпаднали от регистрация  - 44 лица; От всичко  постъпилите на работа 56 лица, 51, или 91.07 % са с посредничеството на БТ. От започналите работа лица с посредничеството на ДБТ, на първичен пазар са започнали работа 31 лица или 60.78 %. Съотношението между входящия и изходящия поток определя тенденциите в развитието на пазара на труда и съответно равнището на безработица, което за периода  е в посока на  минимално увеличение. Ситуацията за месец януари  2012 година  е в рамките на прогнозираната и очаквана на основание на оценката ни за състоянието на пазара на труда.

Очакванията за развитието на състоянието, броя на регистрираните безработни и равнището на безработица през месец февруари 2012 г., е още в посока на  минимално увеличение спрямо предходния месец.

 

(Бр. 3/2012 на „Златоградски вестник)