Новини

Проектът за градския парк отново стопиран. Какви са щетите…

петък, 30 март 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник
   

С Решение № 1786 от 28 декември 2011 г. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) уважи жалбата на фирма „Виа холд перфект” (Смолян) срещу решение на общината за класиране на участници и определяне на изпълнител в открита процедура за обществена поръчка за строителни дейности на градски парк в Златоград.

Преди известно време информирахме читателите, че със свое Определение от ноември 2011 г. КЗК допусна предварително изпълнение на решение на общината за определяне на изпълнител на поръчката, но „Виа холд” обжалва отстраняването си от участие и избирането на „Минстрой” за изпълнител, иска връщане на процедурата на етап допустимост на участниците в обществената поръчка.

Освен това – разсаждането на сезонните растения при изпълнение на дейностите по парка изискват подходящи климатични условия, докато поставените срокове за изпълнение на проекта (в средата на зимата) не благоприятстват това, смятат жалващите се. И добавят, че и съставената от кмета комисия не отговаря на условията на закона, тъй като членовете й не притежават квалификация и практически опит в съответствие с предмета и сложността на поръчката.

Точно това се приема като основателно от КЗК, без дори да се разглежда мотивът за избора на Минстрой – включените като външни експерти двама адвокати не отговарят на предмета на обществената поръчка по образователна квалификация и така е нарушена императивната разпоредба на ЗОП. Още повече, че в комисията вече е бил включен един юрист. КЗК смята нарушението са „съществено”, „налице е опорочена процедура”, вследствие на което отменя като незаконосъобразно решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител и връща преписката на общината за повторно назначаване на комисия за провеждане на процедурата.

На наше запитване зам.-кмета на общината Пехливанова отговори, че няма да се възползват от правото си на обжалване, а до края на януари ще изпълнят предписаното от Комисията, за да се определи по-бързо изпълнителя.

Надежда за проект „Рехабилитация на градски парк в Златоград” се появи след Договор № 21 от октомври 2009 г. на община Златоград с ДФ „Земеделие”, според който се предоставя безвъзмездната субсидия от 1 640 508 лв. при първоначален аванс от 20 %, или 328 101, 60 лв., преведени в общината. С Решение на ОбС, общината е поела дълг за незабавно възстановяване на 110 % на тази сума при установяване на нередности и неизпълнение на проекта. Т. е. размерът на поетото задължение е 360 911 лв. Или при неизпълнение на проекта щетата на общината ще е 32 810 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца от датата на подписване на договора - т. е. крайният срок е 23 април 2012 г.

При първото обявяване на процедурата обжалването бе от фирма „ЕЛЕКТРА”, когато КЗК и ВАС отмениха обявлението. Второто обявяване е обжалвано от „СКАТ”, но решението на КЗК и ВАС е такова, че не се спира процедурата и търга се провежда.

При сегашното обжалване на търга – от фирма, която е външна за общината, отново е върната процедурата, тъй като в състава на тръжната комисия няма строителни инженери. При провал и на новото гледане на офертите и проекта не се изпълни, общината ще трябва да върне всичките 360 хил. лв., от които 32 хил. лв. са наказание за провала. Също за сметка на общината остават и платените за проектиране средства, които са в размер на 130 хил. лв.

 

(Бр. 2/2012 на „Златоградски вестник”)