Новини

КАКВО ПРЕДВИЖДА ПРОЕКТОБЮДЖЕТЪТ ЗА 2012-а

неделя, 04 март 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Плануват се разходи в размер на 116 926 лв. за заплати на съветниците 

 

Община Златоград не се е възползвала от възможността да повиши ставките на данъците. В условията на криза общината се въздържа да товари гражданите и бизнеса с по-високи местни данъци, обяви при представянето на проекта за бюджет 2012 кметът на общината Мирослав Янчев. И допълни, че той се подготвя и ще се изпълнява в условията на продължаваща финансова криза.

От Централния бюджет общината ще получи 4 422 946 лв.:

. обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности - 3 525 746 лв.;

. обща изравнителна субсидия  за финансиране на местни дейности – 615 700 лв.;

. трансфери за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища– 70 400 лв.;

. целева субсидия за капиталови разходи – 211 100 лв.

 

 ОЧАКВАНИ ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 

 

Данък върху недвижимите имоти - 70 000 лв.Данък върху превозните средства - 146 000 лв.Данък при добиване на имущество - 40 000 лв.Патентен данък - 44 360 лв.Туристически данък - 9000 лв. 

Прогнозата за неданъчни приходи  е 1 148 530 лв. Голям дял в тази група заемат общинските такси, които се формират основно от ТДГ, ТБО, техническите и административни такси. За 2011 г. прогнозата е в размер на 442 950 лв., с 16,65 % повече спрямо отчета за 2011 г.

 

 ОЧАКВАНИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 

 

Приходи от собственост - 97 980 лв.Общински такси - 442 950 лв. Глоби, санкции и наказателни лихви - 10 000 лв.Други неданъчни приходи - 18 000 лв.Приходи от концесии - 30 205 лв.Продажба на общинска собственост - 589 988 лв. ОБЩО ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ В БЮДЖЕТА ЗА 2012 г. – 6 337 637  лв.  Разпределени по функции: Общи държавни служби - 866 629 лв.Отбрана и сигурност - 73 681 лв.Образование - 2 914 931 лв.Здравеопазване - 326 690 лв.Соц. грижи и подпомагане - 231 062 лв.БКС - 951 036 лв.  1. Функция „Общи държавни служби” :Дейност „Общинска администрация . Държавни дейности – 502 393 лв. . Дофинансиране на ДДД – 94 810 лв.

Общинското финансиране осигурява средства и издръжката на ОбА и кметствата в размер на 142 500 лв. и 8000 лв. за помощи по решение на общинския съвет.

Дейност „Общински съвет” е изцяло с общинско финансиране, което осигурява възнаграждения и осигурителни плащания на общинските съветници както и издръжката на общински съвет. Плануваните разходи са общо в размер на 116 926 лв.  2. Функция “Отбрана и сигурност” - Дейност „Други дейности по отбраната” – 42 223 лв.Дейност „Други дейности по вътрешна сигурност”

Държавни дейности са материалното стимулиране на обществени възпитатели, издръжката на местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетните – 20 425 лв.

В дейностите „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” и  „Доброволни формирования” са разчетени целеви средства, предоставени през 2011 г. и неизразходвани  до края на 2011 г. и през 2012 г. ще се разходват за същите цели, за които са предоставени.

3. Функция „Образование”

Реализираните в края на 2011 г. икономии от бюджетите на училищата и детските градини прилагащи системата на делегиран бюджет са включени в бюджетите им за 2012 г. От общинското финансиране е осигурена издръжката на ЦДГ, ОДК. Предвидени са средства за дофинансиране на ОДК и за дофинансиране на маломерни и слети паралелки, съгласно чл.11 от Наредба №7 от 2000 г. Планирани са средства за издръжка на плувен басейн в ОУ „Васил Левски” в размер на 66 600 лв.

4. Функция „Здравеопазване” са разчетени бюджетни разходи за 326 690 лв.

Държавното финансиране осигурява средства за заплати, други възнаграждения на персонала и осигурителни вноски от работодателя на персонала в  детските ясли и здравните кабинети в детските заведения и училищата. От общински средства е осигурена издръжката на детски ясли. Като местна дейност са предвидени средства за субсидиране на МБАЛ – гр. Златоград  в размер на 66 189 лв.

5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Държавното финансиране осигурява средства за дейностите по предоставяне на социални услуги в ЦСРИ и ДЦ за деца с увреждания. От 2011 г. функционира и Център за обществена подкрепа, който до осигуряване на средства от държавния бюджет ще се финансира със собствени средства в размер на 12 000 лв. до извършване на корекцията.

С общинското финансиране се осигуряват средства за подпомагане издръжката на 2 пенсионерски клуба – 8640 лв. и клубовете на хората с увреждания – 5600 лв.

6. Функция „Жилищно строителство, БКС и ООС”

Дейностите, включени във функцията, се финансират изцяло от местни приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера,  благоустрояването, почистването и опазването  на околната среда. Разходите в дейност „Чистота” се извършват спрямо постъпилите приходи от ТБО и приетата план-сметка за дейността.

7. Функция „Почивно дело, култура и религиозна дейност”

Държавното финансиране в тази функция осигурява  издръжката на 16 субсидирани бройки в читалищата – 92 416 лв. Предвидено е и общинско финансиране за подпомагане дейността на народните читалища. С общински приходи са осигурени средства за подпомагане на местните спортни клубове, спортни мероприятия по спортния календар, поддръжка на спортните бази – общо за дейността 11 800 лв.

8. Функция „Икономически дейности и услуги” Тук са разчетени предоставените през 2011 средства по проект „Изграждане на комуникационно трасе Златоград- Ксанти – 350 562 лв.

Планирани са кредити за зимно поддържане и снегопочистване – 70.4 хил. лв., осигурени целево от ЦБ. За поддържане, ремонт и изграждане на общински пътища – 160.4 хил. лв. осигурени целево от ЦБ. Обособена е нова дейност - „Приюти за безстопанствени животни”, в която се разчитат средства за овладяване популацията на безстопанствените животни във връзка със задълженията на общините по Закона за защита на животните.

9. Функция „Разходи некласифицирани в други функции”

Предвидени са средства за дължимите лихви по финансов лизинг и заем по ФЛАГ в размер на  11 955 лв.,  както и резерв за  реализиране на проекти и ПЧП общо в размер на 67 000 лв.

 

(Бр. 1/2012 на „Златоградски вестник”)