Новини

БЮДЖЕТЪТ ПРЕЗ 2011 г. – КАКВО СТАНА

вторник, 28 февруари 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

  

  ПРИХОДИТЕ 

 

Изпълнението на приходите по бюджета за отчетния период възлизат на 7 672 572 лв., което представлява 89.37 % спрямо уточнения годишен план.

Към 31. 12. 2011 г. след извършени корекции на бюджетните взаимоотношения с МФ и отразяване на постъпилите дарения и трансфери за периода 01. 01. 2011 г. – 31. 12. 2011 г., уточненият годишен план е 8 584 920 лв. 

1. Всичко данъчни приходи – при план 291 500 лв. са постъпили 281 128 лв. или 96.44 % спрямо годишната задача. Делът на данъка върху недвижими имоти е 63 754 лв., а на данъка върху превозните средства – 129 496 лв. Данъкът при придобиване на имущество е изпълнен на 115.62 %, постъпили са 39 310 лв., при план 34 000 лв.

2. Всичко общински такси – постъпили са 381 711 лв. при план 406 363 лв. или изпълнението на групата е 93.93 %. Преизпълнение на плановата величина отчитаме в приходите от такса за притежаване на куче – 140 %, от други общински такси – 158.88%, както и от административни услуги – 140%.

Приходи и доходи от собственост – Постъпленията от тази група приходи е 93 289 лв. при план 100 630 лв. или 92.70 % изпълнение. Най- голям дял в тази група имат нетните приходи от наеми на имущество – 62 795 лв. или 96.41% изпълнение и приходите от продажби на услуги, стоки и продукция – 18 908 лв., при годишна задача 21 294 лв. или 88.79 % изпълнение.

Приходи от продажба на нефинансови активи – към 31. 12. 2011 г. отчитаме 102 519 лв., при годишна задача от 791 120 лв. или 12.96 % изпълнение.

Постъпленията от продажба на сгради за отчетния период са в размер на 51 580 лв. при план 624 410 лв. или 8.26%.

Постъпленията от продажба на земя са в размер на 43 980 лв., при план 105 710 лв. или 41.60 %.

Неизпълнение се наблюдава по параграфа за продажба на транспортни средства в размер на 1500 лв.

Приходи от концесии – за отчетния период са постъпили 30 205 лв., при план 22 488 лв.

Внесен ДДС и др. данъци – към 31. 12. 2011 г. приходите са намалени с 38 258 лв., внесен ДДС и корпоративен данък върху продажбите.

Приходи от дарения – изпълнението е в размер на 20 830 лв.

Безвъзмездно получени помощи от чужбина – в този параграф отчитаме постъпили средства по проект по програма ТГС, в размер на 421 436 лв.

Всичко неданъчни приходи - Изпълнение 1 073 689 лв., при план от 1 318 832 лв. или 81.41 %.

Като цяло общо приходите от общински характер – данъчни и неданъчни, са в размер на 1 354 817 лв., при план 1 610 332 лв. или 84.13 % изпълнение на годишната задача.

 

  РАЗХОДИ 

 

Изпълнение на разходите за държавни дейности: 

Общи държавни служби – към 31. 12. 2011 г. са отчетени общо разходи по дейността в размер на 541 915 лв., при уточнен план от 543 308 лв. или 99.74%.

Отбрана и сигурност – Изпълнението е 99.40 % или отчетен разход 985 101лв., при уточнен план 991 072 лв.

Образование – Общо разходи за функцията, в размер на 2 684 797 лв., при уточнен план 2 776 423 лв. Изпълнението на годишната задача възлиза на 96.70 %.

Здравеопазване – Изпълнението за функцията е в размер на 93.58 %  -  при уточнен план – 224 350 лв., изпълнение 209 952 лв.

Социално осигуряване, подпомагане и грижи – изпълнение  541 867 лв., при уточнен план 546 219 лв. или изпълнение, в размер на 99.20 %.

Почивно дело и култура - изпълнение 99.39 % спрямо уточнения план. Тук се отчитат и средствата за читалищата. Към 31. 12. 2011 г. са предоставени  субсидии на  четири читалища. Като цяло разхода за функцията е в размер на 99 913 лв., при уточнен план 100 522 лв.

Икономически дейности и услуги – планoва величина в размер на  15 101 лв., отчет 15 101 лв. или 100% изпълнение.

Изпълнение на разходите за „местни дейности”:

Общият обем на отчетените разходи за местни дейности е 2 437 082 лв. при план 3 225 205 лв. или 75.56 % от предвидените бюджетни кредити за местни дейности са изразходвани.

 . Към 31. 12. 2011 г. от касовия отчет на общината се наблюдава изпълнение по функции, както следва: 

Общи държавни служби – изпълнение 251 190 лв., при уточнен план 342 631 лв., което е 73.31% изпълнение.

Отбрана и сигурност – Изпълнението е 55.08 % или отчетен разход 6 254 лв., при уточнен план 11 354 лв.

Образование – Общо разходи за функцията, в размер на 184 080 лв., при уточнен план 250 889 лв. Изпълнението на годишната задача възлиза на 73.37 %.

Здравеопазване – Изпълнението за функцията е в размер на 46.11 %  -  при уточнен план – 143 000 лв., изпълнение 65 933 лв.

Социално осигуряване, подпомагане и грижи – изпълнение  16 239 лв., при уточнен план 26 700 лв. или изпълнение, в размер на 60.82 %.

Комунално стопанство и опазване на околната среда – при уточнен план 1 087 985 лв., в касовия отчет към 31.12.2011 г. отчетеният разход е в размер на 541 982 лв., или 49.82 % изпълнение на годишната задача.

Почивно дело, култура и религиозни дейности – изпълнението е  92.11%, план–264 444 лв., отчетен разход за периода в размер на  243 585лв.

Икономически дейности и услуги – отчетни данни 1 088 417 лв.,при уточнен план 1 050 916 лв, или изпълнение на годишната задача в размер на 103.57 %.

Разходи, некласифицирани в другите параграфи – отчитаме изпълнение в размер на 105.68% за отчетния период, план – 37 286 лв., отчет – 39 402 лв.

 . Изпълнение на дофинансирани държавни дейности със средства от местен произход: 

Общи държавни служби – отчитаме изпълнение на плановата величина от 140 920 лв., в размер на 140 920 лв. Изпълнението във функцията е 100 %. Отчетеният разход е изцяло за дофинансиране на разходи за възнаграждения на служители, които не се финансират от РБ.

Образование – изпълнение 13 399 лв., при уточнен план 16 800 лв. или изпълнение в размер на 79.76 %.

Почивно дело, култура и религиозни дейности - тук отчитаме средствата за дофинансиране на организации с нестопанска цел – читалища.

Изпълнението е на 50.50 % спрямо годишната задача, план 5000 лв., отчетен разход  2 525 лв.

Към 31. 12. 2011 г. капиталовите разходи на община Златоград са разпределени по параграфи, както следва:“Основен ремонт на ДМА” –  201 017 лв.“Придобиване на ДМА” –        1 972 297 лв.“Придобиване на НДА” – 13 192 лв., възстановен разход, от ПРСР по проект, с извършено плащане през 2008 г.

“Капиталови трансфери за нефинансови предприятия” –  32 500 лв., предоставени за МБАЛ-Златоград.

 . Просрочените задължения на общината към 31. 12. 2011 г. са в размер на 3 711 837 лв., разпределени по икономически елементи, както следва: 

. Капиталови разходи – 2 721 957 лв.;

. Други разходи –  495 684 лв.;  

. Външни услуги – 320 057 лв.;

. Вода, горива и еленергия – 140 459 лв.;  

. Заплати и осиг. вноски на ОбС – 33 680 лв.

  . Отчет на постъпилите и изразходвани средства по проекти към 31. 12. 2011 г. 

По оперативна програма “Околна   среда”, техническа помощ:

- Проект “Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа в Златоград”, салдо в началото на годината 40 883 лв., които са възстановени на УО.

 По оперативна програма “РЧР”:

- Проект “Независимост и социално включване на хора с увреждания в община Златоград” – постъпили са 1057 лв., с които е възстановен безлихвен заем от бюджета. Наличност – 0 лв.

- Проект “Подкрепа за достоен живот” –  постъпили са 63 889 лв., извършени плащания на стойност – 64 170 лв. Наличност в края на отчетния период – 4 лв.

- Проект “Нов избор-развитие и реализация” – постъпили са 546 815 лв., извършени са плащания за 645 009 лв. Разликата от 98 194 лв. е предоставен безлихвен заем от бюджетната сметка, който подлежи на възстановяване през 2012 г., който е предоставен за заплащане на заплати на наетите лица в края отчетния период.

Наличност към 31.12.2011г.– 22 лв.

  . Програма за развитие на селските райони: 

- Проект “Рехабилитация на градския парк в Златоград” – наличност към 01. 01. 2011 г., в размер на 328 497 лв. Извършени разходи за периода – 60 750 лв.

Наличност към 31. 12. 2011 г.- 267 801 лв.

- Проект “Благоустрояване на площад в гр. Златоград” – получен е аванс в размер на 736 248 лв. Извършени са разходи и плащания в размер на 50 640 лв., възстановен е безлихвен заем от бюджета на стойност 10 692 лв.

Наличност към 31. 12. 2011 г.- 685 723 лв.

- Проект “Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа в с. Долен, изграждане на обслужваща сграда и зала за спорт на закрито” – стадион.

Не сa извършвани разходи. Наличността по сметката за проекта към 31. 12. 2011 г. е в размер на 2 216 457 лв.

Общо наличност по банковата извънбюджетна сметка към края на отчетния период – 3 170 007 лв.

Преходен остатък по бюджетни банкови сметки, както следва:

От държавни приходи – 120 530 лв.

От местни приходи – 49 102 лв., в т. ч.:

 - 13 860 лв. трансфер за снегопочистване;

 - 8600 лв. дарения от превозвачи;

 - 1814 лв. от туристически данък;

 - 24 457 лв. собствени местни приходи.

Наличност в лв. равностойност по валутни сметки – 350 562 лв., които средства са от проект по програма ТГС ”България -Гърция”.

 

(Бр. 1/2012 на „Златоградски вестник”)