Новини

Доклад за финансовото състояние на Неделино очертава бедственото положение на общината

петък, 03 февруари 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Само санкциите за неизпълнени проекти по програми са на стойност 436 351 лв.

 

Веднага след като се върна на кметския стол, кметът на община Неделино Стоян Беширов поръча изготвянето на доклад за финансовото състояние на общината. Така от него „черно на бяло” става видно съвсем незавидното положение на съседите ни, а Беширов заявява, че даже не си е представял такова наследство в родния си град.

Така от ноември 2011 Неделино има наложен запор на сметките в Асет банк на всички местни приходи, които са в размер на 97 083 лв. Покана за доброволно плащане е отправена от ЕТ »Фидан Личев». За общината предстои запор от «Пътстройинженеринг» АД-Кърджали за сума в размер на 80 537 лв. без лихвите.

При извършената проверка на касата на общинската администрация комисията на кмета установила, че има неосчетоводени и неописани разходни касови ордери (аванси) в размер на 9916 лв., от които 6916 лв. на Александър Нейчев /бившия зам.-кмет/ и 3000 лв. на името на Митко Петров, даден аванс за доставка на хранителни продукти. Поетите ангажименти на общината, изразяващи се в сключени договори, са в размер на 26 064 333 лв. и към настоящия момент тези договори са действащи. Неразплатените (фактурирани) задължения към доставчици и други кредитори са в размер 1 394 991 лв., от които 1 254 076 лв. са без осигурено финансиране.

Само за месец октомври 2011 г. получените и неразплатени фактури са в размер на 343 880 лв., които следва да се плащат от местните приходи. За сравнение: местните приходи за месец октомври 2011 г. са едва 12 187 лв. Превишени са лимитите за ползване на служебни телефони, които не са внасяни. Стойността на месечните фактури на Мобилтел напр. варират около 1000 лв. Неразплатените суми за ел. енергия за септември и октомври 2011 г. са в размер на 24 808 лв. Неразплатените фактури към «Петрол» АД-София възлизат на 16 096 лв. за месеците септември и октомври. Към днешна дата са спряни транскартите, с които се зареждат и сметосъбиращите автомобили и ученическите автобуси. Само за последните два месеца са фактурирани СМР без осигурено финансиране в размер на 204 245 лв., докато за цяла година местните приходи на община Неделино са 200 хил. лв. Към края на м. септември 2011 г. несъбраните вземания от наематели за общината са 15 785 лв., от които наематели на терени – 4309 лв. и наематели на помещения – 11 475 лв. Несъбраните /просрочени/ такси за ползване на детски градини са 13 324 лв., а от началото на годината не се събират такси за ползване на пазари, съгласно Наредба № 4 на общината. От доклада става ясно още, че на община Неделино са наложени и санкции: • По оперативна програма «Околна среда 2007-2013» - в размер на 208 604 лв., ведно с всички натрупани лихви до момента, които общината трябва да възстанови от собствени средства; • По оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”на МРРБ - санкция в размер на 218 938 лв. главница и натрупа лихва за периода на забавяне от февруари до юли 2011 - в размер на 8809 лв.

По бюджетната сметка на общината към началото на ноември 2011 наличността е 231 780 лв., в това число получена обща субсидия 163 855 лв. - за заплати и издръжка за община, читалища, училища и детски градини - държавни дейности. По сметката следва да има и 15 419 лв. целеви средства за зимно поддържане и 98 435 лв. за стихийни бедствия. В изпълнение на сключени договори по Проект «Нов избор – развитие и реализация» са изплатени средства в размер на 24 985 лв. -  възнаграждения и осигурителни вноски за месеците август и септември 2011 г. Недостигът в размер на 20 944 лв. представляват неправомерно изразходвани целеви средства за зимно поддържане и стихийни бедствия. Затова пък изравнителната субсидия за местни дейности за цялата 2011 г. (в размер на 547 700 лв.), е получена и изразходвана, заключава още финансовия доклад от проверката, изискана от новоизбрания кмет на Неделино.

 

(Бр. 23/2011 на „Златоградски вестник”)